Forskerprofil: Inge Andersland

Religions- og livssynsundervisningens plass og funksjon i skolen

Inge AnderslandI mitt prosjekt skriver jeg om hvilke forståelser av religions- og livssynsundervisningens plass og funksjon i skolen som trer frem i norske stortingsdebatter om religions- og livssynsfaget og skolens formålsparagraf i perioden 1993-2008. I løpet av denne perioden ble norsk religions- og livssynsopplæring lagt om fra en modell med et konfesjonelt forankret kristendomsfag til dagens modell med et obligatorisk fag som skal være objektivt, kritisk og pluralistisk.

I prosjektet knytter jeg dette sammen med forståelsen de ulike aktørene har av religionens plass i offentligheten, og ser dette i sammenheng med den internasjonale debatten omkring det sekulære, med kjente stemmer som Jürgen Habermas og Charles Taylor.

Jeg er interessert i hvordan moderne demokratier håndterer mangfold og religiøsitet, og tror at dette prosjektet vil frembringe en klarere forståelse av hvordan tenkningen på dette feltet har utviklet seg i den aktuelle perioden. Dette vil igjen kunne gjøre det lettere for oss å forstå dagens situasjon bedre, og kunne fatte gode beslutninger med tanke på fremtiden.

Jeg begynte i stipendiatstilling i august 2013, men brukte det første halve året til å avklare prosjektets utforming. Dermed begynte arbeidet med prosjektet for alvor i januar 2014. Målet er å fullføre arbeidet med prosjektet innen utgangen av sommeren 2016.

Jeg fikk begynne i NAFOL allerede i januar 2013 og NAFOL samlingene har vært svært sentrale for min egen utvikling som forsker. Jeg har blitt stilt mange gode spørsmål og har fått en bredere kompetanse enn det jeg ellers ville fått. NAFOL har også som arena sørget for å drive frem utviklingen av et gjennomførbart prosjekt.

For mer informasjon, søk opp @ingeforsk på Twitter.

Top