Tilbud til nettverket

NAFOLs styre tilbyr nettverksinstitusjonene økonomisk støtte til ulike nettverksbyggende tiltak innen forskerutdanningen.

Prosjektperioden til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning avsluttes 31. juli 2022. Søknader om økonomisk støtte fra NAFOL må derfor være mottatt innen 1. juni 2022, for å kunne behandles.

Tidsskrift

NAFOL gir støtte til oppstarten av ett tidsskrift som er rettet mot lærerutdanningsforskning, der både ph.d.-stipendiater og vitenskapelige ansatte innenfor lærerutdanning kan sende inn bidrag. Dette tidsskriftet må gjerne være et samarbeidsprosjekt mellom flere av NAFOLs nettverksinstitusjoner, eller mellom deltakere i NorTED-nettverket og minst en av NAFOLs nettverksinstitusjoner.

Økonomisk støtte til opprettelsen av tidsskrift
 • Det kan søkes om økonomisk støtte til opprettelsen av et tidsskrift.
 • Det kan søkes om inntil kr. 200 000.
 • Ansvaret for tidsskriftet må ligge hos en av NAFOLs nettverksinstitusjoner, og den eller de som får bevilgningen, forplikter seg til å drive tidsskriftet i minimum fem år.
 • Søknader for etablering av tidsskriftet i Open Access, vil bli prioritert.

Søknaden må inneholde

 • søkernes navn og institusjonstilhørighet
 • beskrivelse av hvordan søkerne planlegger å samarbeide om tidsskriftet, dersom det søkes om et samarbeidsprosjekt mellom flere nettverksinstitusjoner. Hvis en institusjon har hovedansvaret, må dette komme fram av søknaden.
 • navn på redaktør og redaksjonsrådsmedlemmer
 • en presentasjon av ønsket tidsskrift
 • informasjon om antall planlagte utgaver i året
 • tanker om hvordan tidsskriftet vil ivareta fokuset på lærerutdanningsforskning
 • budsjett for bruken av den omsøkte summen og eventuell egenandel

Søknaden sendes til post@nafol.net

Søknadsfrist: 1. juni 2021

Ph.d.-kurs/emner

NAFOL gir støtte til nettverksinstitusjoner for å opprette ph.d.-kurs/emner. Ph.d.-kursene/emnene må være tematisk relevante for NAFOLs forskeropplæring, eller knyttes til et av NAFOLs to tematiske hovedområder:

 • fag- og yrkesdidaktikk
 • læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse
Økonomisk støtte til opprettelsen av ph.d.-emner/kurs
 • Det er en fordel om to eller flere institusjoner samarbeider om ph.d.-emner/kurs. Minst en av institusjonene må være i NAFOLs nettverk.
 • Det er mulig å søke om støtte til et etablert kurs/emne, om to eller flere institusjoner samarbeider om emnet/kurset. Minst en av institusjonene må være i NAFOLs nettverk.

NAFOL bevilger inntil kr 50 000 per ph.d.-emne/kurs.

Krav for gjennomføring

NAFOL stiller krav om at

 • emnene/kursene skal ikke ha deltakeravgift for NAFOLs ph.d.-studenter.
 • emnene/kursene skal ikke ha deltakeravgift for deltakere som kommer fra nettverkets etablerte førstelektorprogram.
 • NAFOLs ph.d.-studenter må prioriteres foran søkere fra førstelektorprogram.
 • arrangøren av kurset tar seg av administrativt arbeid, og sørger selv for søknadsskjema til kursene.

Begrensninger når det gjelder antall deltakere per emne bestemmes av den institusjon som tilbyr kurset.

Søknaden må inneholde

 • en kort beskrivelse av hvordan emnene/kursene kan knyttes til et av NAFOLs to tematiske hovedområder (fag- og yrkesdidaktikk/læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse) eller ses som tematisk relevante for NAFOLs forskeropplæring.
 • emne/kursbeskrivelse
 • oversikt over pensumlitteratur
 • navn på emne/kursansvarlig
 • antall studiepoeng
 • budsjett for bruken av den omsøkte summen

Søknaden sendes til post@nafol.net

Søknadene vil behandles fortløpende.

Nettverksbygging

NAFOL gir støtte til samarbeid mellom nettverksinstitusjonene som bidrar til å styrke forskerutdanningen, nettverksbygging mellom institusjoner eller utenlandske kolleger.

Tiltakene kan for eksempel være:

 • å utvikle felles publiseringsprosjekter som for eksempel en antologi eller «Special Issue»
 • å skape og arrangere forskningsdager for stipendiater
 • å samskrive proposal til konferansesymposia

NAFOL ønsker å gi støtte til utvikling og samarbeid mellom institusjoner. Det gis derfor ikke trykkestøtte til allerede planlagte prosjekter, eller støtte til å dekke kostnader til ferdig planlagte arrangementer.

Økonomisk støtte til nettverksbygging

Det kan gis inntil 50 000 kr per tiltak.

Kriterier

 • Søkergruppen må bestå av minst tre personer tilknyttet NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • I gruppen må det være deltakere fra minst to, helst flere, av NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • Tiltaket må settes i verk og fullføres innen utgangen av året søknaden blir godkjent.
 • En kort rapport skal sendes NAFOL i etterkant av aktiviteten.

Søknaden må inneholde

 • deltakernes navn, institusjoner og eventuell kulltilhørighet
 • informasjon om hvordan søkerne står sammen om tiltaket
 • en klar presentasjon av tiltaket
 • formål med og forventet utbytte av tiltaket
 • begrunnelse for hvorfor tiltaket vil være til nytte for lærerutdanningene og skape nytenking og eller styrkede nettverksrelasjoner
 • nøyaktig budsjett for bruken av den omsøkte summen og eventuell egenandel

MERK: Midlene skal ikke brukes til støtte av ph.d.-emner/kurs ved nettverksinstitusjonene eller til ekstra overnattinger i forbindelse med konferanser (for eksempel skriveseminar i for/etterkant av en konferanse).

Søknadene blir vurdert og prioritert ut fra prosjektets kvalitet, nytte for lærerutdanningene, nettverksbygging, nytenkning og innovativt potensial.

Søknaden sendes til post@nafol.net

Søknadene vil behandles fortløpende.