NAFOL Summer School 2019

12.–14. juni, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta

NB! Foreløpig program. Endringer kan komme.

Påmeldingen er stengt.

Hotell: Scandic Alta

Kart over campus Alta

Det tar ti minutter å gå fra hotellet til campus.

Onsdag 12. juni

09.00–09.30 Plenum: Velkommen v/ NAFOLs leder professor Kari Smith, førsteamanuensis Gøril Figenschou (UiT – Norges arktiske universitet), koordinatorene (professor Marit Ulvik, førsteamanuensis Catrine Torbjørnsen Halås, professor Eva Maagerø, førsteamanuensis Henning Fjørtoft og professor Ellen Beate Sandseter)

09.30–10.30 Plenum: Self-study of teacher education practice: Methodology and pedagogy for teacher educators and their professional learning v/ Associate Professor Tim Fletcher, Brock Unversity

10.30–10.45 Pause

10.45–11.00 Kullvis: Velkommen v/ kullkoordinator

 • Kull 7: v/ professor Marit Ulvik (Universitetet i Bergen)
 • Kull 8: v/ førsteamanuensis Catrine T. Halås (Nord universitet)
 • Kull 9A og 9B: v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge) og førsteamanuensis Henning Fjørtoft (NTNU)
 • Kull 10: v/ professor Ellen Beate H. Sandseter (Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning)

11.00–12.00 Kullvis:

 • Kull 7
  • Presentere en doktorgradsavhandling som del av PLU8014 v/Mette Helleve
 • Kull 8
  • Masterclass for Lars Bjørke med Associate Professor Tim Fletcher, Brock University
   • Tema: Elevers læring gjennom to år med samarbeidslæring i kroppsøving. Studien tar utgangspunkt i et toårig aksjonsforskningsprosjekt hvor jeg har jobbet sammen med tre kroppsøvingslærere på mellomtrinnet. I prosjektet ønsker lærerne å endre sin pedagogiske praksis fra en tradisjonell lærerstyrt undervisning til å undervise gjennom samarbeidslæring. I denne artikkelen ser jeg nærmere på elevers læring gjennom to år.
 • Kull 9A og 9B
  • Forskning i klasserom og barnehage: Praktiske eksempler og metodologiske refleksjoner v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge) og førsteamanuensis Henning Fjørtoft (NTNU)
 • Kull 10
  • Forskning i barnehagen: Perspektiver og metoder for å få innblikk i barn og barnehageansattes opplevelser, holdninger og praksiser v/ professor Ellen Beate Sandseter (DMMH)

12.00–14.00 Pakkelunsj og tur til Kautokeino

14.00–16.00 Besøk på Samisk Høyskole i Kautokeino

 • Rektor Gunvor Guttorm – Presentasjon av Sámi allaskuvla / Samisk høgskole
 • Førsteamanuens Ylva Jannok Nutti – Presentasjon av lærerutdanningene ved Sámi allaskuvla

16.00–18.00 Besøk på Juhls sølvsmie

18.30 Middag ved Thon Hotel Kautokeino

Torsdag 13. juni

09.00–10.00 Plenum: Hva skal vi med et senter for fremragende lærerutdanning? Erfaringer etter 7,5 år med ProTed, Professional Learning in Teacher Education, Norges første senter for fremragende utdanning v/ dosent Siw Skrøvset (UiT)

10.00–10.15 Pause

10.15–11.00 Plenum: A view to the North: A consideration of curriculum, teaching and learning in Norway and Canada v/ Associate Professor Tim Fletcher (Brock Unversity) (PDF)

11.00–11.45 Grupper: Gruppediskusjoner

 • Similarities and differences in the Norwegian and (Canadian) system

11.45–12.45 Lunsj

12.45–15.00 Kullvis:

 • Kull 7
  • 12.45–13.30 Erfaringer fra å disputere v/ Ellen Nesset Mælan. Rom: 1087
  • 13.30–15.00 Prosesseminar: Kari Nergaard møter førsteamanuensis Dag Øystein Nome (Universitetet i Agder) Rom: 1087
   • Tittel: Jevnaldringsavvisningsopplevelsen og barns forståelse av empati. En hermeneutisk-fenomenologisk studie av barnehagebarns opplevelser av å bli avvist fra jevnaldringer’s lek, og hvilke ønsker for empati de har i slike situasjoner.
   • Hovedproblemstilling: (foreløpig ordlyd…) Hvilke empatiske uttrykk og handlinger kan barnehagen støtte opp om for å forebygge jevnaldringssavisninger/ utestengelse fra lek.
   • Delforskningsspørsmål 1: Hvordan uttrykker 3 åringer empati med hverandre i sitt samspill.
   • Delforskningsspørsmål 2: Hvordan oppleves det å bli utestengt fra andres lek i barnehagen?
   • Delforskningsspørsmål 3: Hva ønsker barn seg av empati når de er utestengt fra lek i barnehagen?

Gruppearbeid

 • Kull 8
  • Tilbakemelding på tekster v/ førsteamanuensis Catrine T. Halås (Nord universitet) med flere
 • Kull 9A og 9B
  • Tilbakemelding på tekster v/ professor Eva Maagerø (Universitetet i Sørøst-Norge) og førsteamanuensis Henning Fjørtoft (NTNU) med flere
 • Kull 10
  • Tilbakemelding på tekster (kullvise oppgaver) v/ professor Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH) med flere

15.00–15.15 Pause

15.15–16.00 Masterclass

 • Kull 9: Mette Marit Jenssen møter professor Peder Haug (Høgskulen i Volda) Rom: 1087
  • Min masterclass vil omhandle min artikkel med tittelen «Profesjonelt lærersamarbeid og pedagogisk skoleledelse». I artikkelen analyseres og drøftes sentrale funn om læreres profesjonelle samarbeid, og i hvilken grad variasjonen i det profesjonelle lærersamarbeidet kan forklares av faktorer ved skolene. Jeg har gjennomført en tverrsnittstudie med flernivåanalyser av kvantitative data fra alle grunnskolene i Hedmark fylke. Resultatene viser at det i stor grad forekommer profesjonelt lærersamarbeid i skolene i Hedmark, men det er betydelige variasjoner som kan forklares ut fra den skolen lærerne jobber ved. Skolens pedagogiske ledelse har et betydelig statistisk signifikant forklaringsbidrag, og implikasjoner dette gir for praksis diskuteres i artikkelen.

15.15–16.45 Prosesseminar

 • Kull 7: Wenche Hammer Johannesen møter professor Ingrid Helleve (Universitetet i Bergen) Rom: 2108
  • Tittel: Læreres oppfatninger og refleksjoner om læring og undervisning
 • Kull 7: Karina Rose Mahan møter professor Dina Tsagari (OsloMet) Rom: 2025
 • Kull 8: Anne Mette F. Karlsen møter professor Sven Erik Hansén (Åbo Akademi) Rom: 2026
  • Doktorgradsprosjektets formål er å utforske lærersamtaler i Lesson Study, men tanke på hva som kan fremme profesjonslæring. Fokuset er både på hva som diskuteres av lærerne og grunnlaget for dette og betydningen av ulike interaksjoner mellom deltakerne i samtalen.

17.45 Plenum: Avreise fra hotellet til Sorrisniva. Middag og sosialt/kulturelt

Fredag 14. juni

09.00–10.00 Plenum: Keynote ved professor Peder Haug (Høgskulen i Volda)

 • Kunnskapsgrunnlaget for reformene i norsk lærarutdanning for grunnskulen i perioden 1973-2017. Spørsmålet som er stilt er dette: Kva er bakgrunnen for reformene i lærarutdanninga i denne perioden og korleis har dei blitt utvikla? Foredraget går i liten grad inn på dei konkrete endringane som er gjort i dei seks reformene det er tale om. I staden drøfter eg kva som er grunnlaget for at det blir vedtatt endringar og kva kunnskapsgrunnlaget er for utviklinga av dei nye ordningane.

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Paneldebatt: Utdanningens utfordringer i et flerkulturelt samfunn/Educational challenges in a multi-cultural society v/ dosent Siw Skrøvseth (UiT), professor Peder Haug (Høgskulen i Volda), Associate Professor Tim Fletcher (Brock University), professor Kari Smith (NTNU). Ledes av NAFOL-student Bjørnar Ødegårdstuen.

11.15–11.30 Pause

11.30–11.45 Plenum:  Avslutning v/ NAFOL-teamet og professor Kari Smith (NTNU)

11.45–12.15 Kullvis: Avslutning v/ koordinatorer

 • Kull 7: 2108
 • Kull 8: 2026
 • Kull 9: 1042
 • kull 10: 2107

12.15–13.00 Lunsj i kantina

13.15 Avreise – buss fra Scandic Alta til flyplassen

Top