Økonomiske støtteordninger

NAFOL har økonomiske støtteordninger for ph.d.-stipendiater som er tatt opp i NAFOL. Økonomiske støtteordninger gis bare innenfor de årene man er ph.d.-stipendiat i NAFOL.

Prosjektperioden til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning avsluttes 30. juni 2022. Søknader om økonomisk støtte fra NAFOL må derfor være mottatt innen 1. mai 2022, for å kunne behandles. Ta kontakt med oss om du tror du ikke rekker denne fristen.

Reisestøtte

NAFOL dekker reise og opphold ved deltakelse på:

NAFOL-seminarer

Bestill reise og opphold til NAFOL-seminarer

NAFOL dekker reise og opphold ved deltakelse på NAFOL-seminarer.

Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Øvre grense for dekning av reise og overnatting er 6 000 kr per seminar. Av økonomiske årsaker oppfordrer vi deg likevel til å bestille reise tidlig og at du velger billige alternativer blant fly- /togbilletter.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til NAFOL-studentene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling eller no-show av reise og opphold

Reise og opphold bestiller du selv via reisebyrået Berg-Hansen. Dersom du ikke kan benytte deg av reise eller opphold, så må du ta kontakt med Berg-Hansen. Du er selv ansvarlig for avbestilling via reisebyrået. Husk også å melde fra til kullkoordinator og NAFOL-administrasjonen.

Ved avbestilling eller no-show vil du bli belastet for kostnader knyttet til reise og opphold. Dette gjelder uavhengig av årsak.

Eventuell refundering av dette er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.

Regler for overnatting:

NAFOL dekker overnatting mellom seminardagene, men dekker ikke overnatting i forkant/etterkant av seminaret.

Unntakene er:

 • dersom du må reise dagen før for å komme frem i tide, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning
 • dersom seminaret starter før klokken 11.00, kan en ekstra natt bestilles på NAFOLs regning

Skrivegrupper som arrangeres i forkant/etterkant av seminaret gir ikke rett til ekstra overnatting på NAFOLs regning.

NAFOL-konferanser

Bestill reise og opphold til NAFOL-konferanser

NAFOL dekker reise og opphold ved deltakelse på NAFOL-konferanser.

Alle NAFOL-studenter må opprette en egen profil hos Berg-Hansen. I profilen må du registrere et kredittkort.

Reise og opphold ordnes av hver enkelt ved å henvende seg til reisebyrået Berg-Hansen: grupper.trondheim@berg-hansen.no eller telefon: 73 10 47 17 /73 10 47 18.

Du skal ikke bestille reise på andre måter, NAFOL tar ikke imot reiseregninger.

Når du bestiller på denne måten vil utgiftene bli belastet NAFOL direkte, og du slipper å sende reiseregning til NAFOL. Konferansen ligger normalt i tilknytning til et NAFOL-seminar, slik at samlingen vil strekke seg over 3 dager. Maksimal støtte er derfor 8 000 kr.

NAFOL refunderer utgifter til flybuss, flytog etc. samlet én gang per år dersom din institusjon sender en faktura til NAFOL (nærmere informasjon blir sendt til NAFOL-studentene hvert år ved årets slutt). Du må følge reglene til din institusjon for dokumentasjon av utgifter. Det gis 1000 kr per samling/ student.

Avbestilling eller no-show av reise og opphold

Reise og opphold bestiller du selv via reisebyrået Berg-Hansen. Dersom du ikke kan benytte deg av reise eller opphold, så må du ta kontakt med Berg-Hansen. Du er selv ansvarlig for avbestilling via reisebyrået.

Ved avbestilling eller no-show vil du bli belastet for kostnader knyttet til reise og opphold. Dette gjelder uavhengig av årsak.

Eventuell refundering av dette er en sak mellom deg og ditt forsikringsselskap, og du må følge forsikringsselskapets regler og krav for dokumentasjon.

Søkbare midler

NAFOL-studenter kan i tillegg søke om økonomisk støtte til:

Deltakelse på internasjonale konferanser med paper, poster, symposium eller round table

Søk om økonomisk støtte for å delta på internasjonale konferanser

Mulighet til å søke om støtte

Du kan søke NAFOL om støtte til deltakelse på digitale internasjonale konferanser, der arrangørene tar konferanse/registreringsavgift. Fra august 2021 åpner NAFOL også opp for muligheten til å søke om støtte til deltakelse på fysiske internasjonale konferanser, så fremt internasjonale reiser ikke frarådes av myndighetene. Du som søker om støtte som innebærer reisevirksomhet, må også følge din egen institusjons reiseråd. NAFOL stiller krav til at du som skal reise utenlands har en reiseforsikring som dekker kostnader relatert til Covid-19. Du må selv sette seg inn i blant annet vilkår for reiseforsikringen og smittevernstiltak i landet du reiser til. NAFOL har ikke et økonomisk ansvar for eventuelt tap som følge av utenlandsreise, og oppfordrer deg derfor til å sikre seg med fleksible billetter og utsette alle utlegg så langt det lar seg gjøre. 

Økonomisk støtte for å delta på internasjonal konferanse

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til deltakelse på én internasjonal (fagfellevurdert) konferanse per år. Du kan søke om inntil 10 000 kr i reisestøtte. Du må da oppfylle ett av kravene under og vise at du har fått:

 • akseptert paper og presenterer dette
 • godkjent posterabstract med reviews og discussant
 • godkjent symposium med minst tre internasjonale deltakere og discussant
 • godkjent «round table»-sesjon med referee og discussant

Søk om reisestøtte minst en måned før konferansen. Søknaden må inneholde:

 • et oversiktlig budsjett som viser kostnadene til reise og opphold (ikke diett)
 • vedlagte kvitteringer/bestillingsbekreftelser på reise, opphold og registreringsavgift/konferanseavgift
 • vedlagt dokumentasjon på at du er akseptert

MERK: NAFOL støtter opphold de dagene konferansen pågår og tilstøtende dager om det er nødvendig på grunn av reise. Om du ønsker å utvide oppholdet, må du selv betale for de ekstra overnattingene.

Spørsmål om ordningen rettes til Anna Synnøve Hovstein.

Utenlandsopphold ved et universitet

Søk om økonomisk støtte for å reise på utenlandsopphold ved et universitet

Mulighet til å søke om støtte

Fra august 2021 åpner NAFOL opp for muligheten til å søke om støtte for å reise på utenlandsopphold, så fremt internasjonale reiser ikke frarådes av myndighetene. Du som søker om støtte, må også følge din egen institusjons reiseråd. NAFOL stiller krav til at du som skal reise utenlands har en reiseforsikring som dekker kostnader relatert til Covid-19. Du må selv sette seg inn i blant annet vilkår for reiseforsikringen og smittevernstiltak i vertslandet. NAFOL har ikke et økonomisk ansvar for eventuelt tap som følge av utenlandsreise, og oppfordrer deg derfor til å sikre seg med fleksible billetter og utsette alle utlegg så langt det lar seg gjøre. Ta gjerne kontakt med oss i god tid før det planlagte utenlandsoppholdet, men vi vil avvente råd fra myndighetene før vi kan ferdigbehandle søknaden din.

Økonomisk støtte for utenlandsopphold

I løpet av fireårsperioden ved forskerskolen kan du som NAFOL-student totalt få inntil 70 000 kr i reisestøtte i forbindelse med utenlandsopphold ved et universitet, som del av ditt eget forskningsprosjekt. Innenfor de 70 000 kr kan det søkes om støtte til inntil to utenlandsopphold.

Du kan ikke søke støtte for kortere utenlandsopphold enn 1 måned.

Du kan ikke søke om støtte for lengre utenlandsopphold enn 6 måneder.

 • Utenlandsopphold i en måned: inntil 20 000 kr
 • Utenlandsopphold i to måneder: inntil 30 000 kr
 • Utenlandsopphold i tre måneder: inntil 40 000 kr
 • Utenlandsopphold i fire måneder: inntil 50 000 kr
 • Utenlandsopphold i fem måneder: inntil 60 000 kr
 • Utenlandsopphold i seks måneder: inntil 70 000 kr

Retningslinjer ved søknad om støtte til utenlandsopphold (PDF)

Søknaden må sendes minst tre måneder før planlagt reise. Spørsmål om ordningen rettes til Anna Synnøve Hovstein.

Når støtten er innvilget, blir beløpet overført til institusjonen der du er ansatt, og du må følge institusjonens regler for dokumentasjon av utgifter.

Skolepenger

Noen universiteter krever forholdsvis store summer i «skolepenger» for stipendiater som skal ha opphold som gjesteforskere ved deres universitet. Det er mulig å søke NAFOL om støtte til dekning av slike utgifter i tillegg til summene som er oppgitt over.  Hvilken sum som må betales for å kunne være gjesteforsker ved det enkelte universitet må dokumenteres av den institusjonen som skal besøkes, og legges ved de øvrige papirene som kreves ved søknad om støtte til utenlandsopphold.

Maksimumsstøtte for skolepenger er avhengig av oppholdets varighet. Ved opphold på opp til tre måneder kan NAFOL gi en støtte på maksimum 25 000 kr. Ved opphold på tre til seks måneder kan NAFOL gi en støtte på maksimum 50 000 kr.

Språkvask til artikkel, kappe og monografi

Søk om økonomisk støtte til språkvask

Monografi

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av monografi som er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Artikkel

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av engelske artikler som skal inngå i doktorgrads­avhandlingen din. Du kan søke om én språkvask per artikkel, og maksimumsbeløpet du kan søke om er 2 500 kr. per artikkel. Artiklene nummereres artikkel 1, artikkel 2 osv.

Kappen

Som NAFOL-student kan du søke om støtte til språkvask av «kappen» i doktorgradsavhandlingen når den er skrevet på engelsk. Du kan søke én gang, og maksimumsbeløpet er 5 000 kr.

Hvordan sender jeg søknad?

Fakturaen for språkvask skal adresseres til institusjonen din slik at kostnaden blir belastet ditt prosjekt/midler.

Deretter søker du NAFOL om økonomisk støtte via dette skjemaet. I skjemaet skal du laste opp en kopi av fakturaen. Merk at alle søknader om støtte til språkvask må sendes via dette skjemaet, vi godtar ikke lenger søknader per e-post.

I svarbrevet fra oss vil det stå beskrevet hvordan institusjonen skal gå frem for å få dekket det innvilgete beløpet, slik at dette kan overføres til ditt prosjekt/midler.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på post@nafol.net.

Nettverksbygging

NAFOL kan også gi støtte til styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene.

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Styrking av forskerutdanningen

Styrking av forskerutdanningen i samarbeid mellom nettverksinstitusjonene

NAFOL-studenter, deltakere i NAFOL alumni og eller andre tilknyttet ph.d.-utdanningen ved NAFOLs nettverksinstitusjoner, kan søke om økonomisk støtte til å sette i gang tiltak som styrker nettverksbyggingen i NAFOL eller nettverksbyggingen med utenlandske kolleger.

Tiltakene kan for eksempel være å:

 • arbeide med felles publiseringsprosjekt
 • skape og arrangere forskningsdager
 • jobbe med proposal til symposium eller lignende

Kriterier:

 • Det må søkes som gruppe som består av minst tre personer tilknyttet NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • I gruppen må det være deltakere fra minst to, helst flere, av NAFOLs nettverksinstitusjoner.
 • Tiltaket må settes i verk samme år som søknaden blir godkjent.
 • En kort rapport skal sendes NAFOL i etterkant av aktiviteten.

Søknaden må inneholde:

 • Deltakernes navn, institusjoner og eventuell kulltilhørighet, samt informasjon om hvordan søkerne står sammen om tiltaket.
 • En klar presentasjon av tiltaket.
 • Formål og forventet utbytte av tiltaket.
 • Begrunnelse for hvorfor tiltaket vil være til nytte for lærerutdanningene og skape nytenking og eller styrkede nettverksrelasjoner.
 • Nøyaktig budsjett for bruken av den omsøkte summen og eventuell egenandel.

MERK: Midlene kan ikke brukes til støtte av ph.d.-kurs på nettverksinstitusjonene eller til ekstra overnattinger i forbindelse med konferanser (for eksempel skriveseminar i for/etterkant av en konferanse).

Søknadene behandles forløpende av daglig ledelse i NAFOL.
Søknaden sendes til: post@nafol.net

Slik vurderes søknadene:

Styret vedtar hvor mange søknader som kan bli innfridd per år:

 • Det kan gis inntil 50 000 kr per tiltak.
 • Søknadene vil bli vurdert og prioritert ut fra prosjektets kvalitet, nytte for lærerutdanningene, nettverksbygging, nytenkning og innovativt potensial.