Opptak til Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL

Du kan søke om opptak til kull 10 i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning, NAFOL.
Søknadsfristen var 15. januar 2019. Utlysningen gjøres med bakgrunn i vedtak i styresak 11/18, 13. september 2018.

Hvordan er NAFOL organisert og hvem kan søke?

NAFOL er organisert som et nettverk med 17 deltakende høgskoler og universitet. Du finner en liste over nettverksinstitusjonene her.

Forskerskolen drives av de deltakende institusjonene, med støtte fra Norges forsknings­råd for perioden 2010–2021. Institutt for lærerutdanning ved NTNU er NAFOLs vertsinstitusjon, og forskerskolens administrasjon ligger der. Mer om forskerskolens innhold og struktur finner du på under fanen “Om NAFOL”.

Alle studenter som søker opptak til NAFOL må ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program. Forskerskolen er med andre ord et organisert tilbud i tillegg til og i samarbeid med det ordinære doktorgradsløpet, for å gi denne særskilte gruppen ph.d.-studenter en tettere, mer systematisk og målrettet oppfølging som representerer en merverdi for studentene.

Hva kan NAFOL tilby?

NAFOL er et tilbud til praksisutøvere i lærerutdanning, barnehage og skole som ønsker ph.d.-utdan­ning, og som ønsker å bruke denne kompetanseoppbyggingen innenfor sin lærerutdanning (barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, lektor­utdanning, faglærerutdanning eller yrkesfaglærerutdanning). NAFOL er flerfaglig og profesjonsrettet og er tematisk utviklet omkring to hovedområder:

 • fag- og yrkesdidaktikk og
 • læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse.

NAFOL tilbyr studentene blant annet:

 • seminar med opplæring innrettet mot profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse
 • seminar med temaer av felles interesse, både for studenter og veiledere
 • nasjonale og internasjonale konferanser i NAFOLs regi
 • støtte til utenlandsopphold som en del av ph.d.-løpet (etter kvalifisert søknad)
 • støtte til deltakelse på internasjonale konferanser med presentasjoner (etter kvalifisert søknad)

Kull 10 sine aktiviteter i forskerskolen vil strekke seg over en treårs­periode. Kullet blir tatt opp i februar 2019 og seminarmodellen for de tre årene vil se slik ut:

 • Første år – fire seminar
 • Andre år – fire seminar
 • Tredje år – fire seminar

Det forutsettes at forskerskolens ph.d.-studenter deltar på samlinger i forskerskolens regi.

Hvordan søke opptak?

Kandidater som søker opptak må:

 • ha tilknytning til en av NAFOLs nettverksinstitusjoner gjennom institusjonell finansiering og/eller gjennom opptak på en av nettverksinstitusjonenes ph.d.-program. En slik formell tilknytning til nettverksinstitusjon må være på plass innen søknadsfristen 15. januar 2019.

og

 • ha et forskningsprosjekt som befinner seg innen ett av de to områdene
  • fag- og yrkesdidaktikk
  • læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse

Søkere til kull 10 må alle ha en sluttdato for prosjektet sitt i løpet av 2021 og senest innen 31. desember 2021. Søkeren må være tatt opp på ph.d.-program tidligst i 2016.

Ved flere kvalifiserte søkere enn antall plasser vil NAFOLs styre rangere søkerne på bakgrunn av søkernes prosjekter og prosjektenes relevans (se kulepunkt nummer 2 over). Ved ellers like forhold vil styret søke en rimelig fordeling mellom institusjonene og, om nødvendig, en matematisk fordeling mellom søkere fra barnehage og skolefeltet.

I søknadsskjemaet må disse obligatoriske vedleggene lastes opp for at søknaden kan sendes:

 • Brev som viser opptak på ph.d.-program, med opptak- og sluttdato
 • Ansettelsespapir eller lignende som viser institusjonell finansiering forprosjektperioden. (for eksempel ansettelse i stipendiatstilling)
 • Prosjektskisse
 • Fremdriftsplan

Søknadsskjema med vedlegg skal sendes elektronisk innen søknadsfristen 15. januar 2019

NAFOLs styre vil behandle søknadene på styremøte i februar 2019 og svar på søknadene sendes ut i løpet av de påfølgende ukene.

Første samling for kull 10 vil finne sted i Trondheim 19.–20. mars (uke 12) 2019. Sett av disse datoene når du søker på forskerskolen.

NAFOLs studenter skal normalt ikke være med i andre forskerskoler. Dersom du blir tilbudt plass i NAFOLs kull 10 og du allerede er deltaker i en annen forskerskole, ber vi deg snarest ta kontakt med NAFOLs administrasjon.

Ønsker du utfyllende opplysninger om NAFOL eller opptaket, kan du henvende deg til daglig faglig leder av forskerskolen, Kari Smith eller forskerskolens administrasjon.

Top