Om NAFOL

NAFOLs hovedmål

NAFOLs hovedmål er å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner.

NAFOLs nettverk består av 17 norske høgskoler og universitet. Per 3. januar 2022 har vi ett kull med 23 aktive ph.d.-stipendiater i NAFOL.

  • NAFOL skal bidra til opplæring av ph.d.-stipendiater knyttet til lærerutdanning og skole, med avhandlinger som er særlig relevant for profesjonspraksis.
  • NAFOL skal systematisk styrke veileder- og veiledningskompetansen i lærerutdanningene, og tilby en pool av veiledere for disse utdanningene.
  • NAFOL skal utvikle et omfattende og relevant kurstilbud innenfor opplæringdelen av ph.d.-utdanningen.
  • NAFOL skal utvikle forpliktende samarbeid med norske og utenlandske forskerskoler.
  • NAFOL skal ha et særlig ansvar for at ph.d.-stipendiater ved forskerskolen dyktiggjøres i formidling og kommunikasjon.
  • NAFOL skal være et organisert opplæringstilbud også for andre grupper tilsatte i lærerutdanningene enn ph.d.-stipendiatene, i første rekke tilsatte i førstelektoropplæring.

NAFOL er et prosjekt som ligger under PRAKUT. PRAKUT er et femårig forskningsprogram som bygger på Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning – PRAKSISFOU. Programmet har læring som gjennomgående tema og skal styrke forskningskompetansen og kunnskapsgrunnlaget i lærerutdanningene (Forskningsrådet 2012).

NAFOLs to tematiske hovedområder

Tematisk skal NAFOL utvikles omkring to hovedområder, begge sentrale for lærerutdanningene og for praksis. Innenfor hvert av disse vil det bli etablert ulike tyngdepunkt, avhengig av hvilke spesialiseringer ph.d.-stipendiatene i NAFOL velger. De to overgripende områdene er:

Fag- og yrkesdidaktikk:

Dette området er delvis disiplinorientert, delvis fler- eller tverrfaglig, og står helt sentralt i all lærerutdanning og profesjonsutøvelse. Området omfatter et bredt spekter av tilnærminger og innfallsvinkler, tematiske og teoretiske tyngdepunkt, fra barn og unges lek, læring og læringsutbytte, via metodiske perspektiver på utvikling og læring innenfor fag og fagområder, til grunnleggende spørsmål om fagområdenes og fagenes legitimering, utvikling og rolle i barnehage, skole, yrke og lærerutdanning. I denne konteksten dreier forskning innenfor det fag- og yrkesdidaktiske området seg også om hvordan lærende på ulike nivåer utvikler grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til begreper som omsorg, lek, dannelse, demokrati og kritisk tenkning. Andre sentrale begreper vil være kjønn, flerkulturalitet, inkludering og sosial utjevning, og barn og unges relasjoner til jevnaldrene og voksne. Fag- og yrkesdidaktikk vil også inkludere perspektiver på begynneropplæring, vurdering og tilpasset opplæring. Det forventes at NAFOL på det fag- og yrkesdidaktiske området vil kunne bidra til en betydelig produksjon av doktorgrader, og fungere som et landsdekkende nettverk for ph.d.-stipendiater som velger fag- eller yrkesdidaktiske problemstillinger for sine avhandlinger. Innenfor real- og naturfagsdidaktikk finnes det allerede en spesialisert forskerutdanning, som vil være av stor interesse for NAFOL.

Læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse:

Dette området favner vidt, men har praksisfeltet (barnehage, skole, lærerutdanning) som omdreiningspunkt. Forskningen innenfor området vil kunne se praksis i lys av teori, og med basis i teoretisk kunnskap endre praksis. Forskningen vil også kunne utvikle ny teori på grunnlag av praksiserfaringer, eller den vil kunne stå i spenningsfeltet, i vekslingen mellom teori og praksis. En overordnet hensikt med dette andre området er å fremme den vitenskapelige identiteten som lærerutdanningene har savnet. Det må samtidig tas hensyn til at det dreier seg om en rekke forskjellige lærerutdanninger, hvor det både mellom utdanningene og innenfor den enkelte vil være forskjellige tradisjoner og ulike identiteter, både kollektivt og individuelt. Dette danner grunnlag for omfattende forskning på et underforsket område. Et sentralt forskningsområde er også lærernes og førskolelærernes særskilte samfunnsmandat, og hvordan de utvikler sin profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse. Gjennom sine ph.d.-stipendiater vil NAFOL på de nevnte områdene kunne bidra til å utvikle et vitenskapelig fundament.