Forskerprofil: Tone Holten Kvistad

Tone Kvistad. PhotoEksplisitt samtaleundervisning i norskfaget

Etter å ha fullført min master i norskdidaktikk i 2011, arbeidet jeg noen år som lærer på barnetrinnet i Trondheimsskolen. Jeg ble fast ansatt ved lærerutdanninga ved NTNU (daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag) i 2014.

Både som lærer og lærerutdanner har jeg interessert meg spesielt for den muntlige dimensjonen i norskfaget. Jeg så et behov for mer forskning om hvordan lærere kan støtte videreutvikling av elevers muntlige ferdigheter på mellomtrinnet. Dette var bakgrunnen for at jeg i 2017 startet med et doktorgradsprosjekt om utforskende gruppesamtaler i norskfaget.

Våren 2018 gjennomførte jeg en 10-ukers designstudie i en 7. klasse, der målet var å øke elevenes bevissthet om produktive gruppesamtaler gjennom eksplisitt samtaleundervisning, samtaleregler og metasamtaler. Jeg arbeider nå med analyse av transkripsjonene fra denne intervensjonen. I prosjektet mitt diskuterer jeg hvordan eksplisitt samtaleundervisning kan bidra til at elever utvikler økt forståelse for egen og andres rolle i gruppesamtaler, samtidig som metodikken i den eksplisitte samtaleundervisningen også drøftes kritisk.