Forskerprofil: Svein-Erling Greiner

BIlde av Svein Erling Greiner. FotoFantasien om den kritisk reflekterende barnehagelæreren – gjøren og vilkår

Jeg er ansatt som stipendiat ved BARNkunne, senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Jeg er tatt opp på doktorgradsprogrammet ved HVL som heter Danning og didaktiske praksiser. Jeg har bakgrunn som barnehagelærer og tok en arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved HiOA (nå OsloMet), og fortsatte der med en mastergrad. Ved HiOA tok jeg et fordypningsemne som het Språk, makt og barnehagepolitikk som var et vannskille for min akademiske interesse og utvikling. Muligheten for å fordype meg i teoretiske og filosofiske perspektiver som ser på makt, politikk og kultur ga seg utslag i en masteroppgave der jeg så på problemstillinger i norske masteroppgaver i barnehagepedagogikk, med teoriene til Slavoj Zizek som analytisk verktøy.

I doktorgradsprosjektet mitt gjør jeg et etnografisk-inspirert feltarbeid med en klasse med barnehagelærerstudenter der jeg ser på studentenes gjøren og vilkår for kritisk refleksjon. Jeg fortsetter her å fordype meg i teoriene til Slavoj Zizek, men også Jacques Lacan, for å se på hvordan studenter subjektiveres i barnehagelærerutdanninga. Formålet med studien er å utfordre vilkår i barnehagelærerutdanninga for å bedre den fra et studentperspektiv.

Jeg har deltatt og presentert prosjektet mitt, funn og analyser fra feltarbeidet på nasjonale og internasjonale konferanser. Der har jeg kommet i kontakt med andre forskere med lignende interesser.