Forskerprofil: Øystein Winje

Øystein Winje. photoOverskrift: Dybdelæring gjennom uteskole

Jeg har mastergrad i utdanningsvitenskap med spesialisering innenfor Kroppsøving. I masteroppgaven undersøkte jeg barneskoleelever og læreres erfaringer med uteskoleundervisning. Etter fire år som kontaktlærer i barneskolen og praktisk erfaring med uteskoleundervisning søkte jeg doktorgradsstipendiat.

Dybdelæring er et fremtredende begrep i utdanningsdiskursen, men er i hovedsak undersøkt med et kognitivt perspektiv. Jeg ble derfor interessert i å undersøke dybdelæring med utgangspunkt i kroppslige-, praktiske-, sosiale perspektiv på læring, og uteskole er en undervisningsform som vektlegger disse aspektene ved læring.

I doktorgradsprosjektet ser jeg nærmere på vilkårene for dybdelæring i og gjennom uteskoleundervisning. Gjennom en systematisk litteraturstudie undersøker jeg hvordan dybdelæring er definert i skoleforskningslitteraturen. Gjennom et feltarbeid med deltagende observasjon av uteskole og kvalitative intervju av elever og lærere, undersøker jeg hvilke erfaringer de har med regelmessig uteskole, og hvordan disse erfaringene kan ses i sammenheng med dybdelæring.

Denne empirien kan bidra til en helhetlig forståelse av dybdelæring i grunnskolen fordi den, i tillegg til kognitive, trekker på kroppslige-, praktiske- og sosiale perspektiver på læring.

For meg er NAFOL en arena for faglig utvikling gjennom dyktige foredragsholdere. I tillegg gir samlingene mulighet for nettverksbygging med andre forskere.