Forskerprofil: Oda Julie Hembre

Jeg har en master i sosiologi fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og begynte som stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og Pedagogikk i august 2015. Mitt ph.d.-prosjekt er knyttet til ProTeds (Senter for Fremragende Lærerutdanning) utviklingsområde digitale læringsomgivelser, og omhandler profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen – sett fra lærerstudentenes perspektiv.

Forskning viser at konkrete mål og strategier for å utvikle denne kompetansen ikke er godt nok forankret i lærerutdanningen (Lund, Bakken og Engelien, 2013). Det er behov for et rikere empirigrunnlag og en dypere forståelse av hvordan profesjonsfaglig kompetanse opparbeides på mikronivå i lærerutdanningen (Røkenes og Krumsvik, 2014). I tiden fremover, vil jeg derfor gjennomføre et etnografisk feltarbeid hvor jeg skal se på hvordan lærerstudenter samhandler med teknologi i planlegging og gjennomføring av praksisopplegg i løpet av sitt tredje studieår.

Tidligere har jeg vært spesielt opptatt av kultursosiologiske perspektiver, og i mitt mastergradsprosjekt gjorde jeg en kvalitativ studie av dataspillere (hovedsakelig World of Warcraft) som deltakere i en subkultur. Jeg fant at opplevelsen av å være stigmatisert ble integrert i forståelser av spill, digitale rom, og selve spilleaktiviteten. Jeg ble dermed mer fascinert av teknologiens rolle i sosialt liv – og omvendt – og vil forfølge denne interessen gjennom mitt ph.d.-prosjekt. Selv om temaet er noe helt annet enn spill, vil den samme teknologiforståelsen, jamfør Aktør-Nettverksteori, ligge til grunn her også. Jeg ser frem til å kunne anvende mitt sosiologiske blikk på et felt hvor teknologien har fått stor innflytelse på sosial endring i en av samfunnets grunnpilarer, og ser NAFOL som en essensiell ressurs i min overgang til utdanningsforskning.

Top