Forskerprofil: Merete Mortensen

På jakt etter danningens kår i barnehagen

Merete Mortensen. photoMin interesse for dette temaet startet når danningsbegrepet kom inn i barnehagens rammeplan i 2006 (Kunnskapsdepartementet, 2006). Da var jeg bachelorstudent, men interessen fulgte med meg videre inn i arbeidet som barnehagelærer året etter, hvor jeg fortsatte å jakte på og undre meg over danningsforståelser, hvordan danning ble snakket om og kom til uttrykk i praksis. Men, det var masterstudiet i Barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap som for alvor vekket min interesse for å gå i gang med et mer systematisk forskningsarbeid knyttet til å være en utøvende, undersøkende og utviklende profesjonsutøver (Biesta, 2014; Rothuizen, 2013) med et danningsoppdrag innenfor et samfunn preget av en neoliberalistisk filosofi (Dahlberg & Moss, 2007). Å jobbe med dette oppdraget forutsetter, slik jeg ser det, innsikt i- og en forståelse for hva som er mer retningsgivende fremfor noe annet uten at dette «noe annet» fremstår som noe enhetlig og totalitært. Denne tenkningen om det enhetlige og totalitære er inspirert av filosofene Hannah Arendt (1996) og Emmanuel Levinas (2004), en filosofi som jeg finner meningsfylt og viktig å ha kjennskap til når man arbeider innenfor en pedagogisk institusjon med et normativt tilsikte. Det begrunnes i at ethvert oppdrag kan ha kjennetegn av totalitære tendenser ved seg, og nettopp derfor mener jeg det er viktig å være seg bevist hvordan pedagogiske og didaktiske refleksjoner arbeides med når danningsbegrepet er retningsgivende. 

Litteratur

Arendt, H. (1996). Vita Activa Oslo: Pax Forlag AS.

Biesta, G. J. J. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Bergen Fagbokforlaget.

Dahlberg, G., & Moss, P. (2007). Ethics and Politics in Early Childhooh Education. New York: RoutledgeFalmer

Kunnskapsdepartementet. (2006). Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo

Levinas, E. (2004). Den annens humanisme. Oslo: Aschehoug i samarbeid med Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek og Det norske akademiet for sprog og litteratur

Rothuizen, J. J., & Togsverd, L. (2013). Hvordan uddannes pædagoger? . Århus: Videncenteret for socialpædagogik og socialt arbejde, VIAUC.