Forskerprofil: Lise-Mari Lauritzen

Lise Mari Lauritzen. photoSkjønnlitteraturens rolle i aktualiseringen av folkehelse og livsmestring i norskundervisningen på videregående skole

Jeg er utdannet lektor i nordisk, historie og religionsvitenskap. I 2016 skrev jeg master om hvordan mental sykdom fremstilles i selvbiografier, sammen med en refleksjon rundt hvordan slike fortellinger kunne brukes i undervisningsøyemed. På samme tid kom fagfornyelsen som bestemte at temaet folkehelse og livsmestring (FoL) skulle inn i skolen.

De to første artiklene mine danner et teoretisk grunnlag for hvordan skjønnlitteratur kan brukes inn mot FoL-undervisningen. Artikkelen «En affektiv vending i norskfagets litteraturundervisning. Et grunnlag for folkehelse og livsmestring» (2019), drøfter hvordan patografien kan fremme FoL dersom dannelsesperspektivet utvides til å inkludere salutogenese og det affektive. I artikkelen: «Bridging Disciplines: On Teaching Empathy Through Fiction» (2019), illustreres narrativ empati gjennom samtidsromanen Begynnelser (2017) av Carl Frode Tiller. Her drøftes også hvordan kombinasjonen av metoder fra litteraturvitenskap og narrativ medisin kan fremme FoL. Den tredje artikkelen baserer seg på 13 intervju med norsklærer om deres erfaringer, forståelse og holdninger til å undervise om FoL i norskfaget på videregående skole.

Prosjektet mitt får viktig støtte fra forskningsgruppen Health, Art and Society ved UiT og fra NAFOL. Jeg er takknemlig for å få være med i disse faglige og sosiale fellesskapene, som gir støtte og trøst i en til tider ensom stipendiat-tilværelse. Jeg takker også NAFOL for økonomiske støtte til utenlandsopphold i Århus (sep, 2019- juni, 2020).