Forskerprofil: Kathrine Moen

Kathrine Moen. fotoHensikten med studien min er todelt:

  1. Å få mer kunnskap om hvordan ulike verdier formidles og forhandles i en barnehage preget av kulturelt og religiøst mangfold.
  2. Drøfte hvilken rolle barnehagen kan spille i utviklinga av et inkluderende samfunn. Det er en kasusstudie av en barnehage der videoobservasjoner av praksis i tillegg til intervjuer av ansatte og foreldre utgjør datamaterialet.

Jeg er ansatt som stipendiat ved Nord universitet og har lang erfaring som høgskolelektor i religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. Arbeid med grunnverdiene i Rammeplanen, møter med ansatte i barnehager og utviklingsarbeid knyttet til tematikken «flerkulturelle barnehager» har skapt nysgjerrigheten og motivasjonen for denne studien. Ulike verdier møtes og verdier er i endring. Samtidig har barnehagen et normativt verdigrunnlag. Hva skjer i praksis når ulike verdier møtes i barnehagens hverdag? Verdibegrepet er vidt og diffust og barnehageansatte har kalt det et «ingenmannsland». Dette motiverer meg til å studere feltet for å øke bevisstheten rundt verdier i barnehagens praksis. Prosjektet har som overordna mål å bidra i debatten om barnehagens rolle i utviklinga av «det nye vi» i samfunnet.

Jeg har tidligere utført en pilotstudie innenfor samme tematikk, og resultat derfra ble presentert på konferansen Nordic Conference in Religious Education i Finland 2017.