Forskerprofil: Kari Nergaard

Kari Nergaard er stipendiat ved Dronning Mauds Minne, høgskolen for barnehagelærerutdanning. Hennes doktorgradsprosjekt er en fenomenologisk studie som utforsker barns opplevelser av utestenging fra lek i barnehagen og deres forståelse av empati. Interessen for dette feltet har bakgrunn i mange års arbeid som barnehagelærer, og bygger videre på hennes tidligere master som omhandler forebygging av mobbing i barnehagen. Å oppleve tilhørighet i lek og samspill er av stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og barnehagen har et ansvar for å forebygge utestenging, mobbing og krenkelser og andre uheldige samspillsmønster. Forskning fremhever at barnehagens viktigste rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing er å støtte opp om barns empatiutvikling. Gjennom en mikroetnografisk studie med deltakende observasjon, videoobservasjoner og dialogiske barnesamtaler, samles data som belyser hvordan utestenging fra lek oppleves, og barns forståelse av empati. Gjennom fenomenologisk-hermeneutisk analyse av empirien og drøftinger ut i fra forskningsspørsmålene som omhandler barns opplevelse av utestenging fra lek og forståelse for empati, vil studien kunne føre resonnement i retning av prosjektets formål og bidra til økt kunnskap om hvordan barnehagen kan arbeide for å forebygge utestenging fra lek.

Nøkkelord: Utestenging fra lek og barns empati

Top