Forskerprofil: Gry Olsen Ulrichsen

Bilde av Gry Ulrichsen. fotoFra skaperglede og hvit uskyld

– Hvordan kan kunst- og håndverksfaget utvikle verktøy til å reflektere kritisk over hva og hvordan vi utrykker oss i et pluralistisk og globalisert samfunn?

Jeg er stipendiat i kulturskoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning, NTNU i Trondheim. Jeg har i mange år jobbet med en deltakende og sosialt engasjert kunstpraksis, og som kunstpedagog på ulike læringsarenaer. Mitt hovedfokus i doktorgraden er hvithetsstudier og muligheter for dekolonialitet i kunstutdanning og kulturskolerelatert forskning. Premisset for arbeidet er at kunstutdanningene og utdanningsforskningen i feltet er preget av strukturell rasisme som alle andre samfunnsområder. Hvordan kan visuelt skapende arbeid ha en sentral plass i arbeidet med å anerkjenne et pluralistisk og globalisert samfunn der alles stemmer har lik betydning? Jeg søker i mitt arbeid å skape koplinger mellom kritiske postkvalitative og dekoloniale tilnærminger, og utforsker hvordan de kan manifesteres gjennom deltakende og sosialt engasjerte praksiser i kunst og utdanning. For tiden deltar jeg i et forskningsnettverk som arbeider for å styrke relasjonene mellom praktikere i samtidskunstfeltet og lærerutdanningen i kunst og håndverk og visuell kunst i kulturskole. Vi utvikler nettverk og pedagogiske ressurser der fokus i kunst- og håndverksfagets innhold og praksiser flyttes fra en material- og objektbasert fagdidaktisk grunnlagstenkning til å se faget i en mer omfattende og samfunnsmessig kontekstuell sammenheng.

Jeg kommer med kunnskap og tilnærminger fra kunstnerisk forskning som avviker fra den konvensjonelle vitenskapelige forskningsposisjoneringen og fra formatet som dominerer innenfor akademia. Min deltakelse i NAFOL har fungert som heinen for knivene mine, og jeg har fått trening i å bevege meg mellom ulike verdener – uten å la meg indoktrinere av noen av dem.