Forskerprofil: Ingrid Bjørkøy

Musisk kommunikative aspekter i pedagogisk ledelse og samspill med de yngste barna i barnehagen

Ingrid Bjorkoy. photoJeg underviser i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Jeg er primært faglig opptatt av de yngste barna i barnehagen og fagområder som intersubjektiv relasjonsforståelse, improvisasjon, kroppsfenomenologiske og estetiske innganger til ledelsesforståelse og samspill.

Dette ph.d.-prosjektet omhandler sangsamspill i småbarnspedagogisk barnehagepraksis. Jeg analyserer samspill som oppstår mellom sang de yngste barn og barnehagepedagoger i barnehagens hverdagsliv. Prosjektet har en performativ forskningstilnærming der jeg er posisjonert i et vitenskapsteoretisk spenn mellom posthumanisme og kroppsfenomenologi. Empirisk materiale består av delvis deltagende videoobservasjoner av spontane og mer organiserte sangsamspill og jeg har et særlig blikk på hva som virker inn på samspillets form og innhold. Jeg bruker teoretiske perspektiver hentet fra intra-aktiv pedagogikk, kommunikativ musikalitet, musicking, performance, kroppslighet i profesjonspersonlig kompetanse og pedagogisk kreativitet. Forskningsprosjektet knyttes til småbarnspedagogisk forskning men der jeg samtidig beveger meg både metodologisk og teoretisk på tvers av fagdisipliner.

Jeg er ansatt ved DMMH og underviser i pedagogikk på områder som tidlig barndom og barnehagekontekst. Jeg har også undervist i fagene Drama og teater og Musikk. Jeg har en særlig faglig interesse for de yngste barna i barnehagen, samspillsforståelse og utøvelse og sangens rolle særlig med tanke på spontane samspill her og nå og sangen som en måte å møtes på. Jeg er utdannet barnehagelærer med drama/teater og spesialpedagogikk som påbygging. Jeg har jobbet som pedagogisk leder i barnehagen, musikkpedagog i ulike institusjoner og er musiker. Dette er sider som jeg bringer inn i forskningsprosjektet og i forståelsen av forskerrollen.