Forskerprofil: Ellen Nesset Mælan

Ellen Nesset Mælan. foto

Ellen Nesset Mælan er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for folkehelsefag. Hun er en av tre stipendiater i prosjektet Schools, learning and mental health: a study of school-level factors and processes. Hennes doktorgradsprosjekt tar sikte på å utforske hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer og hvordan disse utfordringene og skolens respons på utfordringene influerer på elevenes læring. Hvordan skolene samarbeider med foreldre og med eksterne hjelpeinstanser inngår som en viktig del av prosjektet.

Interessen for dette feltet har bakgrunn i mange års arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver og som klinisk pedagog. Prosjektet vil ha et sekvensielt, eksplorerende mixed metode-design, med kombinasjon av fokusgruppeintervju og surveyundersøkelse. Det er plukket ut ti ungdomsskoler som skal inngå i prosjektet, fem skoler i Bergensområdet og fem skoler i Hedmark/Oppland.

Top