Forskerprofil: Elise M. Vike Johannessen

Elise Johannessen. fotoElevers erfaringer med og forståelser av fordommer og negative holdninger knyttet til minoritetsgrupper og identiteter i skolen

Jeg er utdannet lærer i samfunnsfag og engelsk, og har mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning. Før jeg begynte på doktorgraden jobbet jeg som faglærer og kontaktlærer på mellomtrinnet.

I prosjektet mitt undersøker jeg elevers erfaringer med og forståelser av fordommer og negative holdninger knyttet til minoritetsgrupper og identiteter, og hvordan disse erfaringene og forståelsene kan ses i sammenheng og i lys av hverandre. Hvordan oppleves det av elever at de eller sine medelever, på ulike måter, direkte eller indirekte, rammes av fordommer og negative holdninger knyttet til deres bakgrunn eller identitet? Videre, hvordan kan disse fenomenene sees i sammenheng med elevers ivaretakelse, sårbarhet og utsatthet i skolekonteksten? Fenomenene undersøkes bredt. I en artikkel undersøkes blant annet gutters bruk av nedsettende humor og flertydigheten som ligger i deres humorbruk. I en annen artikkel ser jeg nærmere på hvordan jenter med muslimsk bakgrunn erfarer undervisning om Islam, og drøfter deres erfaringer opp mot teorier om grenser, representasjon og ansvar.

Prosjektets empiriske grunnlag består av observasjoner i og utenfor klasserom, samt individuelle intervjuer med elever fra tre videregående skoler i ulike deler av landet.

Økt kunnskap om elevers erfaringer med og forståelser av disse fenomenene kan gi bedre grunnlag og nye perspektiver for å utvikle pedagoger og andre skoleansattes kompetanse når det kommer til å forebygge gruppebaserte fordommer og fremme mangfoldskompetanse for et inkluderende skolemiljø.

NAFOL har vært verdifullt for meg som doktorgradsstipendiat på mange måter. Først og fremst har nettverket av stipendiater og andre forskere vært noe jeg har satt særlig pris på. Ikke minst har den utdanningsfaglige kunnskapen og forskningen formidlet gjennom NAFOL-samlinger og konferanser vært berikende for mitt doktorgradsarbeid og videre faglige utvikling. NAFOLs økonomiske støtteordninger for å blant annet delta på internasjonale konferanser er også noe jeg har satt stor pris på.