Forskerprofil: Anne-Grete Kaldahl

Jeg er særlig interessert i forståelsen av og utviklingen av muntlig kompetanse. Jeg har mastergrad fra USA, og mange års erfaring som barne- og ungdomsskolelærer samt ti års erfaring som universitetslektor i pedagogikk. Parallelt med Ph.d.- prosjektet over 4 år, har jeg en deltidsstilling som universitetslektor i pedagogikk ved OsloMet.

Målet med prosjektet er å få en forståelse av hva muntlighet på ungdomstrinnet kan være. Jeg ønsker å finne ut om hvordan lærere tilrettelegger undervisningen når målet er utvikling av elevenes muntlig kompetanse, og hvilke sammenhenger det er mellom lærerens didaktikk og elevers forståelse av muntlig kompetanse. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan fortolkes, praktiseres og vurderes muntlighet i fag på 10.trinn i et elev og lærer perspektiv? Prosjektets primære empiriske grunnlag vil være basert på en kvantitativ spørreundersøkelse av hva lærere, som sensorer på 10. trinns avsluttende muntlige eksamen på tvers av fag, rapporterer de vektlegger når de vurderer. Samt at utdypende informasjon vil bli innhentet gjennom kvalitative semi-strukturerte intervjuer med et utvalg elever og lærere på 10. trinn. De kvalitative dataene vil bli analysert med en retorisk topos analyse. Prosjektet har som ambisjon å dekke opp noe av mangelen på studier av hvordan muntlighet blir forstått og hvordan det faktisk arbeides med muntlig kompetanse på tvers av fag i grunnutdanningen. Prosjektet omfatter både utvikling av kunnskap og empiriske undersøkelser.

Ontologisk og epistemologisk velger jeg å plassere prosjektet innenfor en sosialkonstruktivistisk forståelse, hvor virkeligheten og kunnskapen blir konstruert i menneskene, og i relasjonen mellom mennesker i felles praktiser (Vygotsky, 1978; Wenger, 2002). Språk er sentralt i læringsprosessene. Prosjektet er fundert i retorikk (Aristoteles, 2006).

I dette prosjektet velger jeg først og fremst å se på arbeid med muntlighet som en mulighet til å bevisstgjøre elevene på holdninger til språk og språkbruk som grunnlag for demokratisk medborgerskap. Jeg ønsker å se på hvordan elevene kan bli språket sitt bevisst, erkjenne at språk er makt og strategi, og lære seg å bruke språklige strategier. Prosjektet understreker viktigheten av å videreutvikle kunnskapen om undervisning i muntlighet og tilhørende didaktiske arbeidsmetoder.

Top