Forskerprofiler

Merete Mortensen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Merete Mortensen

Merete Mortensen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes doktorgradsprosjekt handler om å få tak i barnehagelæreres teoretiske og praktiske danningsforståelser i barnehagen, og knyttes spesielt til den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017 (Kunnskapsdepartementet, 2017).


Kathrine Moen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Kathrine Moen

Kathrine Moen er stipendiat ved Nord universitet hvor hun underviser i religion, livssyn og etikk i lærerutdanningene. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun studere hvordan verdier samspiller og forhandles i en kulturelt mangfoldig barnehage.


Elena Merzliakova. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Elena Merzliakova

Doktorgradsprosjektet handler om dialoger om læringsbegrepet i barnehages kontekst i Nord-Norge og Nord-Russland. Prosjektet tar sikte på å bidra til en bedre forståelse for læringsbegrepet, internasjonalisering av barnehagelærerutdanningen og studentenes involvering i FoU-arbeid.


Beathe Liebech-Lien. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien er stipendiat i profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning ved NTNU, som en del av universitetsskolesamarbeidet. I doktorgradsprosjektet ønsker hun å se på betydningen av læreres profesjonelle læringsfelleskap for bruk av samarbeidslæring i undervisningen for elevenes læring.


Oyvind Wiik Halvorsen. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Øyvind Wiik Halvorsen

Øyvind Wiik Halvorsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. I sitt doktorgradsprosjekt er han oppteken av spørsmål om føremål med utdanning, lærarar si sjølvforståing og deira relasjonar til dei faglege danningstradisjonane sine.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 8

Nina Fallingen

Nina Fallingen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. I doktorgradsprosjektet undersøker hun hvordan relasjoner mellom grunnskolelærerstudenter i Kunst og håndverk og materialer kan bidra til økotransformative læreprosesser.


Oda Heidi Bolstad. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Oda Heidi Bolstad

Oda Heidi Bolstad er stipendiat ved Høgskulen i Volda. I sitt doktorgradsprosjekt ser ho på korleis rektorar, lærarar og elevar forstår omgrepet mathematical literacy, og korleis det blir lagt til rette for at elevar skal utvikle denne kompetansen.


Ingrid Bjørkøy. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Ph.d.-prosjektet omhandler samspill mellom sang, de yngste barna og pedagoger i barnehagen der hun undersøker hvilke betydninger sangsamspill får for småbarnspedagogisk praksis gjennom et performativt forskningsapparat.


Marianne Hareide Andreasen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen er stipendiat ved Høgskulen i Volda. Hun fokuserer i forskningsprosjektet på hvordan elever som strever med oppgaveløsning i matematikk opplever egne muligheter for deltakelse og utvikling i matematikkundervisningen.


Ingvill Bjornstad Aaberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Nord Universitet. Ho har mastergrad i sosialantropologi, og har tidlegare studert norsk som andrespråk og arbeidd med norskopplæring. I doktorgradsprosjektet gjer ho kritiske undersøkingar av mangfaldsomgrepet på undervisningsfeltet.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Ingfrid Veka

Ingfrid Veka er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestlandet. Hovedfokuset i studien vil være å finne ut hvordan den formelle læreplanen i mat og helse blir oppfattet og operasjonalisert i faget mat og helse på barnetrinnet.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Kari Nergaard

Kari Nergaard er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Hennes arbeid er knyttet til barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing, hvor det gjennom å tidlig identifisere barn med sosiale sårbarheter og støtte opp om positiv selvhevdelse og evne til empati, vil kunne styrke barns evne til deltakelse i lek og samspill.


Karina Rose Mahan. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Karina Rose Mahan

Karina Rose Mahan er stipendiat med Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes prosjekt er tilknyttet ph.d. programmet PEDRES (pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole) og i feltet engelsk fagdidaktikk.


Beate Goldschmidt-Gjerlow. photoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Beate Goldsmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på undervisning om kontroversielle og sensitive tema knyttet til kjønn, seksualitet og seksuell vold i videregående opplæring.


Ellen Nesset Mælan. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Ellen Nesset Mælan

Ellen Nesset Mælan er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Ph.d.-prosjektet tar sikte på å utforske hvordan skoler forholder seg til elever med psykiske helseutfordringer og hvordan disse utfordringene og skolens respons på utfordringene influerer på elevenes læring.


Ingunn Kvamme. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 7

Ingunn Kvamme

Ingunn Kvamme er stipendiat ved Universitetet i Agder. I doktorgradsprosjektet ser hun på den kommende, reviderte rammeplanen for barnehagen.


Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Anne-Grete Kaldahl

Anne-Grete Kaldahl er stipendiat ved OsloMet. Målet med prosjektet er få en forståelse av hva muntlighet på ungdomstrinnet kan være.


Ph.d.-stipendiat, Kull 7

Oda Julie Hembre

Oda Julie Hembre er stipendiat i pedagogikk ved UiT og skal forske på lærerstudenters opparbeidelse av profesjonsfaglig digital kompetanse.


Marit Helleve. Foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 7
Mette Helleve

Mette Helleve er stipendiat ved OsloMet. Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillingen: Bidrar lærerutdanningen til å styrke lærerstudentenes forutsetninger for utvikling av sensitivitet og fungering på det relasjonelle og emosjonelle feltet?

Top