Forskerprofiler

Johannes Sæleset. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Johannes Sæleset

Johannes Sæleset er stipendiat ved UiT – Norges arktiske universitet. Han forskar på korleis lærarstudentar vert gode på å undervisa naturfag, og korleis lærerutdanning best kan bidra.


Tonje Myrebøe. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Tonje Myrebøe

Tonje Myrebøe er stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun læreres erfaringer og strategier i møte med elevers bruk av nedsettende og negative gruppebaserte ytringer.


Ph.d.-stipendiat, Kull 9B

Ingrid Elden

Ingrid E. Elden er stipendiat ved Nord Universitet. Doktorgradsprosjektet hennes ser på samhandlingspraksiser som oppstår mellom lærere og elever som tar grunnskole for voksne, og på hvilke forhold som muliggjør og begrenser praksisene.


Elin Aaness. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Elin Aaness

Elin Aaness er stipendiat i offentlig sektor. I prosjektet sitt undersøker hun hva litteraturens verdi og dannelsespotensiale kan være – i en global, digital og tekstmangfoldig tid der det mediedidaktiske landskapet er endret.


Elise Johannessen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Elise M. Vike Johannessen

Elise M. Vike Johannessen er stipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun elevers erfaringer med og forståelser av fordommer og negative holdninger knyttet til minoritetsgrupper og identiteter i skolen.


Mette Marit Jenssen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Mette Marit F. Jenssen

Mette Marit F. Jenssen er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Hun er interessert i den kollektive dimensjonen av lærerrollen, og i doktorgradsprosjektet undersøker hun blant annet sammenhenger mellom profesjonelle læringsfellesskap og pedagogisk skoleledelse.


Ole Johan Sando. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Ole Johan Sando

Ole Johan Sando underviser i fysisk aktivitet og helse ved barnehagelærerutdanningen på DMMH og er stipendiat på doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap ved NTNU. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker han hvordan det fysiske miljøet i barnehagen påvirker barns trivsel og fysiske aktivitet.


Terje André Bringeland. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9B

Terje André Bringeland

Terje André Bringeland er stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Doktorgradsprosjektet hans fokuserer på virkningen av PISA-testen (Program for International Student Assessment) i det norske utdanningssystemet.


Kristin Gregers Eriksen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun samfunnsfaget på barnetrinnet som arena for demokrati. Prosjektet setter særlig fokus på utdanningens kolonialitet. Kristin har flere års erfaring som lærerutdanner i samfunnsfag.


Øystein Winje. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Øystein Winje

Øystein Winje er stipendiat ved OsloMet. I doktorgradsprosjektet undersøker han dybdelæring i og gjennom uteskoleundervisning. Han tar i bruk systematisk litteraturstudie for å avdekke ulike perspektiver på dybdelæring, og gjennom et kvalitativt feltarbeid løfter han frem elever og læreres erfaringer med uteskole og undersøker hvordan disse erfaringene kan knyttes til dybdelæring.


Helga Norheim. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Helga Norheim

Helga Norheim er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og tilknyttet det europeiske forskningsprosjektet ISOTIS. I doktorgradsprosjektet sitt undersøker hun hva som skal til for å skape inkluderende foreldresamarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn i barnehagen.


Tone Rove Nilsen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Tone Rove Nilsen

Tone Rove Nilsen er næringsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Doktorgradsstudiet er tilknyttet studier av profesjonspraksis ved Nord universitet i Bodø, der hun forsker på barnehagens fysiske leke- og læringsmiljø, med hovedfokus på lekemateriell innendørs.


Julie Lysberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Julie Lysberg

Julie Lysberg er ansatt i Bodø kommune og er stipendiat i offentlig sektor med støtte fra Norges forskningsråd. Hun tar sin doktorgrad ved Nord universitet. Prosjektet undersøker hva som kjennetegner lærersamarbeid innenfor rammene av skolebasert utviklingsarbeid.


Lise Mari Lauritzen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Lise-Mari Lauritzen

Lise-Mari Lauritzen er stipendiat ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Doktorgradsprosjektet hennes handler om hvordan skjønnlitteraturen kan bidra til å aktualisere folkehelse og livsmestring (FoL) i norskfaget på videregående skole.


Selma Dzemidzi Kristiansen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Selma Dzemidzic Kristiansen

Selma Dzemidzic Kristiansen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. I sitt doktorgradsprosjekt undersøker hun de essensielle aspektene ved ansikt-til-ansikt-promoterende samhandling (face-to-face promotive interaction) som har en positiv effekt på studentenes samarbeidslæring.


Tone Kvistad. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Tone Kvistad

Tone Holten Kvistad er stipendiat i norskdidaktikk ved NTNU. Hun er interessert i hvordan lærere kan arbeide med å videreutvikle elevers samtaleferdigheter. I sitt doktorgradsprosjekt har hun gjennomført en serie undervisningsopplegg for å fremme utforskende gruppesamtaler i norskfaget på 7. trinn.


Alessandra Dieude. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Alessandra Dieudé

Alessandra Dieudé er stipendiat fra Universitetet i Sørøst-Norge og jobber på campus Vestfold. I ph.d-prosjektet undersøker hun privatskolers utvikling og skolepraksis i Norge. Gjennom en multi-case studie ønsker hun å utforske hvordan privatskolepolitikk er legitimert, og hvordan lærere og skoleledere i ulike utdanningssammenhenger tolker styringsdokumenter (pensum, læreplaner, kunnskapsmål, etc.) for planlegging og vurdering.


Solveig Marie Borgund. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9A

Solveig Marie Borgund

Solveig Marie Borgund er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. Hennar doktorgradsprosjekt handlar om kvalitet i norsk barnehagelærarutdanning. Prosjektet er eit policy-design studie og fokuserer på korleis ei reform blir fortolka og sett ut i livet ved norske utdanningsinstitusjonar.


Kristin Belt Skutlaberg. foto.Ph.d.-stipendiat, Kull 8

Kristin Belt Skutlaberg

Kristin Belt Skutlaberg er stipendiat ved NLA Høgskolen i Bergen. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun utforske hvordan rektorer opplever krevende utfordringer som leder. Fokuset er spesielt rettet mot hendelser som fører til langvarige relasjonelle utfordringer til ansatte, elever, foreldre eller skoleeier.


Ola Buan Øien. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ola Buan Øien

Ola Buan Øien er stipendiat ved Nord universitet. I doktorgradsprosjektet ønsker han å undersøke ensembleledelse i lys av innspillingsprodusentens praksis.


Merete Mortensen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Merete Mortensen

Merete Mortensen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes doktorgradsprosjekt handler om å få tak i barnehagelæreres teoretiske og praktiske danningsforståelser i barnehagen, og knyttes spesielt til den nye Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017 (Kunnskapsdepartementet, 2017).


Kathrine Moen. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Kathrine Moen

Kathrine Moen er stipendiat ved Nord universitet hvor hun underviser i religion, livssyn og etikk i lærerutdanningene. I sitt doktorgradsprosjekt vil hun studere hvordan verdier samspiller og forhandles i en kulturelt mangfoldig barnehage.


Elena Merzliakova. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Elena Merzliakova

Doktorgradsprosjektet handler om dialoger om læringsbegrepet i barnehages kontekst i Nord-Norge og Nord-Russland. Prosjektet tar sikte på å bidra til en bedre forståelse for læringsbegrepet, internasjonalisering av barnehagelærerutdanningen og studentenes involvering i FoU-arbeid.


Beathe Liebech-Lien. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Beathe Liebech-Lien

Beathe Liebech-Lien er stipendiat i profesjonsforskning med innretning mot skole og lærerutdanning ved NTNU, som en del av universitetsskolesamarbeidet. I doktorgradsprosjektet ønsker hun å se på betydningen av læreres profesjonelle læringsfelleskap for bruk av samarbeidslæring i undervisningen for elevenes læring.


Oyvind Wiik Halvorsen. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Øyvind Wiik Halvorsen

Øyvind Wiik Halvorsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. I sitt doktorgradsprosjekt er han oppteken av spørsmål om føremål med utdanning, lærarar si sjølvforståing og deira relasjonar til dei faglege danningstradisjonane sine.


Grå boks.Ph.d.-stipendiat, Kull 8

Nina Fallingen

Nina Fallingen er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge. I doktorgradsprosjektet undersøker hun hvordan relasjoner mellom grunnskolelærerstudenter i Kunst og håndverk og materialer kan bidra til økotransformative læreprosesser.


Oda Heidi Bolstad. PhotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Oda Heidi Bolstad

Oda Heidi Bolstad er stipendiat ved Høgskulen i Volda. I sitt doktorgradsprosjekt ser ho på korleis rektorar, lærarar og elevar forstår omgrepet mathematical literacy, og korleis det blir lagt til rette for at elevar skal utvikle denne kompetansen.


Ingrid Bjørkøy. fotoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingrid Bjørkøy

Ingrid Bjørkøy er stipendiat ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Ph.d.-prosjektet omhandler samspill mellom sang, de yngste barna og pedagoger i barnehagen der hun undersøker hvilke betydninger sangsamspill får for småbarnspedagogisk praksis gjennom et performativt forskningsapparat.


Marianne Hareide Andreasen. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Marianne Hareide Andreasen

Marianne Hareide Andreasen er stipendiat ved Høgskulen i Volda. Hun fokuserer i forskningsprosjektet på hvordan elever som strever med oppgaveløsning i matematikk opplever egne muligheter for deltakelse og utvikling i matematikkundervisningen.


Ingvill Bjornstad Aaberg. photoPh.d.-stipendiat, Kull 8

Ingvill Bjørnstad Åberg

Ingvill Bjørnstad Åberg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Nord Universitet. Ho har mastergrad i sosialantropologi, og har tidlegare studert norsk som andrespråk og arbeidd med norskopplæring. I doktorgradsprosjektet gjer ho kritiske undersøkingar av mangfaldsomgrepet på undervisningsfeltet.


Beate Goldschmidt-Gjerlow. photoPh.d.-stipendiat, Kull 9

Beate Goldsmidt-Gjerløw

Beate Goldschmidt-Gjerløw er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Hun forsker på undervisning om kontroversielle og sensitive tema knyttet til kjønn, seksualitet og seksuell vold i videregående opplæring.