Disputerte NAFOL-studenter

NAFOL-alumni:

Alle som har vært NAFOL-studenter og har avsluttet sin tid i forskerskolen vil bli invitert til å bli en NAFOL-alumni. Som alumni kommer du til å motta nyhetsbrev om hva som skjer i NAFOL.

Les mer om NAFOL-alumni

Deltakere NAFOL-alumni:

Her kan du finne en oversikt over deltakere i NAFOL-alumni.

2022

Ingvill Bjørnstad Åberg, kull 8, 14. januar – «Othering in the age of diversity: Cultural, ethnic and racial categorisations in policy and social studies education».

May-Britt Monsrud, kull 4, 27. januar – «”One size does not fit all” En studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unget».

Helga Norheim, kull 9, 10. februar – «Partnerships between parents with immigrant backgrounds and professionals in ECEC».

Hege Fimreite, kull 10, 11. februar – Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen.

Beathe Liebech-Lien, kull 8, 25. februar – “Working together for cooperative learning: An inquiry into how collaborating in teacher teams can enhance teaching practice”.

Anna Maria Stenseth, kull 8, 11. mars – «Rural Pupils Making their Way through the Norwegian Education System: Enablements, Constraints and Agency in a Northern Norwegian Context».

Ingrid Elden, kull 9, 29. april – Lærerpraksiser i mangfoldige klasserom: En kvalitativ studie av samhandling i grunnskole for voksne.

Astrid Granly, kull 3, 3. mai – «Skrivedidaktikk i teori og praksis. En kvalitativ studie av skrivediskurser i lærerutdanningens norskfag».

2021

Nina Odegard, kull 6, 8. januar – «Aesthetic Explorations with recycled materials. Concepts, ideas and phenomena that matter».

Kristin Eide, kull 3, 22. januar – «Kultur i endring – Erfarne læreres beskrivelser av endrede maktforhold i skolen».

Ole Johan Sando, kull 9, 5. mars – «Places for children. The Role of the Physical Environment in Young Children’s Well-being and Physical Activity».

Øyvind Wiik Halvorsen, kull 8, 22. april – «Aktørskap hjå norsklærarar i vidaregåande skule – Ein sosiokulturell intervjustudie».

Hjalmar Trond Eiksund, kull 7, 27. mai – «Samanheng og samanfall».

Kari Hagatun, kull 7, 28. mai – «The Educational Situation for Roma pupils in Norway».

Kristin Gregers Eriksen, kull 9, 28. mai – «“We usually don’t talk that way about Europe…”- Interrupting the coloniality of Norwegian citizenship education».

Bente Helen Skjelbred, kull 8, 16. juni – «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Lovise Søyland, kull 8, 16. juni – «GRASPING MATERIALITIES. Making Sense through Explorative Touch Interactions with Materials and Digital Technologies».

Monica Klungland, kull 9, 23. juni – «Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk».

Sissil Lea Heggernes, kull 8, 13. august – «Intercultural Learning Through Texts – Picturebook Dialogues in the English Language Classroom».

Ola Buan Øien, kull 8, 25. august – «Understanding musical leadership in light of performative and pedagogical practices from a hermeneutic practice ecological perspective».

Johannes Sæleset, kull 9, 8. oktober – «Teaching science with students in mind – Pre-service science teachers’ knowledge and teaching practices».

Lise-Mari Lauritzen, kull 9, 15. oktober – «Det skal helst gå godt – Skjønnlitteraturens bidrag til undervisningen om folkehelse og livsmestring i norskfaget på videregående skole».

Kathrine Moen, kull 8, 15. oktober – «Kjærlig kamp: En analyse og drøfting av barnehagelæreres dømmekraft i situasjoner med verdimotsetninger mellom foreldre og ansatte i barnehager med religiøst mangfold.»

Dorota Lembrér, kull 9, 4. november – «Sociocultural influences on parents’ views about mathematics education for young children».

Kristin Skoglund, kull 9, 26. november – «Exploring leadership interaction – A longitudinal study of a partnership between schools and a university».

Liv Gardsjord Lofthus, kull 7, 14. desember – «Digital literacies as social practices: students, technology and research methods».

2020

Solveig Åsgard Bendiksen, kull 1, 31. januar – «Unge tegnmakeres skrivelek i iscenesatte verksteder: En A/R/Tografisk studie».

Kari Nergaard, kull 7, 27. april – «Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk- fenomenologisk studie».

Ingvill Gjerdrum Maus, kull 4, 19. mai – «Enhancing design literacy for sustainability: Craft-based design for sustainability in lower secondary education in Norway».

Karina Rose Mahan, kull 7, 29. mai – «Teaching content and language integrated learning (CLIL): Classroom practices and student perspectives in three Norwegian classrooms».

Ane Malene Sæverot, kull 4, 12. juni – «Bilde og pedagogikk. En empirisk undersøkelse av ungdoms fortellinger om bilder.»

Tove Sommervold, kull 7, 26. august – «Litterære lesemåter i ungdomsskolens litteraturundervisning. En studie av møter mellom ungdomslesere og bildebøker.».

Anne-Grete Kaldahl, kull 7, 4. september – «The educational challenge of oracy – a rhetorical approach: Exploring and articulating the oracy construct in Norwegian schools».

Marianne Ree, kull 7, oktober – «Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen».

Lillian Pedersen, kull 6, 2. oktober – «Kjensla av leikeplassen. Ei kvalitativ undersøking av fem år gamle barn sine bevegelsespraksisar i barnehagen».

Wenche Hammer Johannessen, kull 7, 6. oktober – «Modellering av læreres refleksive praksis som grunnlag for utforsking av læreres fagovergripende oppfatninger og refleksjoner om læring og undervisning – En eksplorerende fenomenografisk studie blant lærere i ungdomsskolen».

Kim-Daniel Vattøy, kull 9B, 23. oktober, «Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language».

Åsta Birkeland, kull 3, 20. november – «Contradictory cultural formation ideals in a time of increased emphasis on individualization – a cross-cultural study of kindergarten practices in China and Norway».

Gro Marte Strand, kull 8, 20. november – «The Transition to Lower Secondary School: Experiences and Perspectives».

Oda Heidi Bolstad, kull 8, 25. november – «Teaching and learning for mathematical literacy».

Evelyn Eriksen, kull 6, 3. desember – «Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekster».

Ingrid Bjørkøy, kull 8, 4. desember – «Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis».

Lars Bjørke, kull 8, 4. desember – «Utfordringene og kompeksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving».

Åshild Berg Brekkhus, kull 7, 18. desember – «Mulighetsbetingelser, frihet og utviklingspotensial hos elever i den videregående skolen – En kvalitativ to-casestudie i lys av kapabilitetstilnærmingen».

2019

Petter A. Kongsgården, kull 2, 8. januar – Vurderingspraksiser i teknologirike læringsmiljøer.

Anja Gabrielsen, kull 4, 4. februar – Kontekst for læring. Nærmiljø som læringsarena i utdanning for bærekraftig utvikling.

Jannike Ohrem Bakke, kull 5, 8. februar – Å iscenesette et skriveoppdrag. En kvalitativ studie av skriveundervisning i norsk, samfunnsfag og naturfag på 7. trinn, gjennomført i Normprosjektet.

Anna Rigmor Moxnes, kull 5, 1. mars – Sensing, Thinking and Doing Reflection in Early Childhood Teacher Education.

Ellen Nesset Mælan, kull 7, 29. mars – Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen.

Svein Olav Ulstad, kull 4, 29. mars – Students’ motivational processes in physical education at secondary school.

Erik Aasland, kull 5, 5. april – Konstitueringen av “kroppsøving”. En diskursteoretisk studie av undervisningspraksiser i videregående skole.

Yvonne Sørensen, kull 3, 15. april – «Å gripe og bli grepet – for å begripe. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling.»

Kathrin Olsen, kull 5, 26. april – Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.

Siri Sollied Madsen, kull 5, 2. mai – Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand.

Per-Einar Sæbbe, kull 4, 14. mai – Barnehagelæreres ‘matematikkundervisning’ i barnehagen.

Camilla Wiig, kull 5, 29. mai – Connecting everyday and academic learning practices. A teacher challenge.

Pia Skog Hagerup, kull 5, 7. juni – Educational leadership seen through the perspectives of liberal and servile art: Seven features of educational leadership according to a Norwegian context.

Martin Samuelssonn, kull 4, 14. juni – Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.

Soern Finn Menning, kull 7, 20. august – Curiosity – A value loaded notion. Exploring practices around curiosity in Early Childhood Education and Care (ECEC) in Norway.

Kari Anne Rustad, kull 4, 13. september – Tenke og taste, mene og mestre. En tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt.

Mette Synøve Nordby, kull 3, 19. september – Naturfag for yrkesfagelever.

Inge Andersland, kull 4, 4. oktober – Religion Education, Religious and National Identity, and the Purpose of Education.

Kåre Hauge, kull 6, 4. oktober – Læreres profesjonelle utvikling med Lesson Study som metode i intervensjonsforskning.

Øystein Røsseland Kvinge, kull 6, 18. oktober – Presentation in teacher education. A study of student teachers’ transformation and representation of subject content using semiotic technology.

Pauliina Maapalo, kull 6, 1. november – «Øyeblikksbilder fra trearbeidspraksiser: Didaktiske og relasjonelle mulighetsrom for arbeid i materialet tre i kunst- og håndverksfaget».

Agnieszka Jarvoll, kull 6, 15. november – A formative intervention in primary school. Experiences with Minecraft as an educational tool.

Marit Krogtoft, kull 7, 27. november – Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet. En studie med utgangspunkt i ungdomstrinnsmeldinga.

Irina Amdal, kull 7, 12. desember – Mellom balanse og ubalanse som ny lærer.

2018

Anne Jordhus-Lier, kull 5, 12. februar – Institutionalising versatility, accommodating specialists. A discourse analysis of music teachers’ professional identities within the Norwegian municipal school of music and arts.

Mirjam Dahl Bergsland, kull 4, 23. februar – Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger.

Kristin Vindhol Evensen, kull 4, 28. februar – Give me a thousand gestures. Embodied meaning and severe, multiple disabilities in segregated special needs education.

Anja Pesch, kull 4, 1. mars – Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.

Annfrid Rosøy Steele, kull 3, 8. mars – Forskning i lærerutdanning – Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter.

Natallia Bahdanovich Hanssen, kull 6, 20. april – Special educational needs practices in Norwegian and Belarusian preschools.

Ann Margareth Gustavsen, kull 5, 27. april – Kjønnsforskjeller i sosiale og skolefaglige prestasjoner.

Tuva Beyer Broch, kull 4, 16. mai – Equilibrium Poems: An ethnographic study on how experiences in and with Norwegian friluftsliv challenge and nurture youths’ emotion work in everyday life.

Anja Synnøve Bakken, kull 4, 1. juni – Choosing and using texts in English: A study of continuity and change in EFL teachers’ reasoning about their text practices.

Sabreen Selvik, kull 5, 20. juni – A childhood at refuges. Children with multiple relocations at refuges for abused women.

Bendik Fredriksen, kull 6, 21. juni – “Leaving the Music Classroom. A study of attrition from music teaching in Norwegian compulsory school”.

Trine Ørbæk, kull 2, 25. juni – Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringer.

May Line Rotvik Tverbakk, kull 6, 21. august – Læreres lesedidaktiske praksiser. En studie av lesing i norsk, naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Irene Haslund, kull 4, 31. august – Nye begynnelser i pedagogikken. Hannah Arendt, utdanning og kunnskapssynet i vår tid.

Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, kull 5, 14. september – Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Hege Myklebust, kull 5, 21. september – Spor av dei andre. Addresivitet i argumenterande elevtekstar.

Gro Løken, kull 5, 24. oktober – «Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring».

Kirsten Linnea Kruse, kull 4, 25. oktober – «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme».

Ingvild Olsen Olaussen, kull 6, 16. november – «Kiasmefortellinger – fortelleruttrykk av og for de yngste i barnehagen i et kunstnerisk utforskende multimodalt perspektiv».

Elisabeth Iversen, kull 5, 16. november – «Gjennomføring av uteundervisning i naturfag ved bruk av et didaktisk undervisningsdesign».

Joakim Evensen Hansen, kull 6, 20. desember – «Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care.».

2017

Ketil Langørgen – Å være ny lærerutdanner i Norge. Hvem er de nye lærerutdannerene og hva slags støtte opplever nye lærerutdannere i Norge de tre første årene i yrket?

Rolf K. Baltzersen – Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education : an explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting.

Kathrine Bjørgen, Kull 4, 27. januar – «Bevegelsesglede i barnehagen. En kvalitativ studie av 3 – 5 åringers trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø.»

Knut Ove Æsøy, Kull 2, 10. februar – Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga.

Bodil Svendsen, Kull 3, 21. april – Inquiries into Teacher Professional Development. A longitudinal school-based intervention study of Teacher Professional Development (TPD) conducted in the frame of a Cultural Historical Activity Theory perspective (CHAT)».

Ole Petter Vestheim, Kull 4, 9. juni – Nasjonale prøver – fra ‘tvangstrøye’ til verktøy i utvikling av skolens praksis. En casestudie av praksis på skoler som over tid har oppnådd god resultater på nasjonale prøver.

Tonje Fjogstad Langnes, Kull 2, 12. juni – Breaking – that’s me! Meaning, identity and gender constructions among young breakdancers living in Oslo.

Agnete Andersen Bueie, Kull 3, 22. juni – «Slike kommentarer er de som hjelper». Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Mette Nygård, Kull 4, 18. august – «Barnehagen som læringsarena i endring. Politiske ideologier og barnehagelæreres fortolkninger».

Pernille Fiskerstrand, kull 2, 25. august – “Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”.

Annette Hessen Bjerke, kull 4, 8. september – The growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purpose.

Hilde Hofslundsengen, kull 3, 27. september – Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Gro Espedal, kull 3, 29. september – Lærerstudenters profesjonelle utforming. Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning.

Ann Karin Orset, kull 3, 13. oktober – Kunnskapsutvikling i fiksjon og virkelighet. En studie av teaterpedagogers nøytralmaskeundervisning.

Kristian Nødtvedt Knudsen, kull 5, 30. oktober – «#iLive – konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid».

Reidun Helene Faye, kull 2, 24. november – Navigating Development. An ethnographic study of development aid, education and social change among urban squatters in Nepal.

2016

Tove Lafton, Kull 2, 20. januar – Refleksjoner og handlinger i barnehagens møter med teknologi. Sosio-materielle teorier som optikk for (re)konstruksjoner av barnehagepraksiser.

Tony Burner, Kull 3, 19. februar – Formative assessment of writing in English: A school-based study of perceptions, practices and transformations.

Børge Skåland, Kull 2, 26. februar – The experience of student-to-teacher violation. A phenomenological study on Norwegian teachers being violated by students.

Hilde Dehnæs Hogsnes, Kull 4, 29. april – Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og sfo-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet.

Knut Vesterdal, Kull 2, 24. mai –  The roles of human rights education in Norway. A qualitative study of purposes and approaches in policy and in upper secondary schools.

Karin Hognestad, Kull 3, 16. juni – Kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt skyggestudie.

Kirstine Riis, Kull 3, 17. juni – Designkundskabens DNA. Udforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA.

Marit Bøe, Kull 3, 20. juni – Personalledelse som hybride praksiser. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie av pedagogiske ledere i barnehagen.

Fredrik Mørk Røkenes, Kull 3, 21. juni – Preparing Future Teachers to Teach with ICT. An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program.

Andreas Reier Jensen, Kull 3, 20. september – Veiledningsritualet. En dialektisk studie av formaliserte veiledningssamtaler i lærerutdanningens praksisperiode.

Roy Aksel Waade, Kull 3, 23. september – Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy.

Petter Erik Leirhaug, Kull 2, 28. oktober – “Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring”: En empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving med seks videregåande skoler i Norge.

Dag Ofstad, Kull 1, 28. oktober – ”Den entreprenørielle dannelsesreisen” – en kvalitativ studie av læringsprosesser.

Julie Ane Ødegaard Borge, Kull 3, 4. november – Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School.

Lisbeth Skreland, Kull 3, 11. november –  «På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse».

Ingvil Bjordal, Kull 3, 16. november – Markedsretting i en urban norsk skolekontekst – et sosialt rettferdighetsperspektiv.

2015

Trine Solstad, Kull 1, 9. juni – Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon.

Lennart Jølle, Kull 2, 12. juni – Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving.

Kari Røykenes, Kull 1,  23.september – Testangst hos sykepleierstudenter: «Alternativ behandling»

Anne Kristine Solberg Runestad, Kull 1, høsten – Intensjoner, adaptasjoner og leserposisjoner – En studie av pedagogiske skjermtekster for den begynnende lese- og skriveopplæringa, og av hvordan barn i førsteklasse engasjerer seg i og med dem.

Carla Chinga-Ramirez, Kull 2, 29. oktober – Skolen ser ikke hele meg! En narrativ og postkolonial studie av sosial ulikhet i den videregående skolen gjennom minoritetselevers erfaringer med å være annerledes.

2014

Camilla Stabell Jørgensen, Kull 1, 17. januar – Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget.

Liv Torunn Eik, Kull 1, 30. januar – En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Mari Ann Letnes, Kull 1, 11. april – Digital dannelse i barnehagen.

Ela Sjølie, Kull 1, 15. august – Pedagogy is just common sense. A case study of student teachers’ academic learning practices.

Dordy Wilson, Kull 2, 31. oktober – Formativ vurdering gjør en forskjell! En empirisk studie av lærernes forståelse av formativ vurdering som vitenskapelig fenomen og politisk konsept.

Vibeke Solbue, Kull 1, 25. november – Dialogen som visker ut kategorier. En studie av hvilke erfaringer innvandrerungdommer og norskfødte med innvandrerforeldre har med videregående skole. Hva forteller ungdommenes erfaringer om videregående skoles håndtering av etniske ulikheter?

Liv Torunn Grindheim, Kull 2, 28. november – Kvardagslivet til barneborgarar. Ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar.

Jon Helge Sætre, Kull 3, 5. desember – Preparing generalist student teachers to teach music. A mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses. Last ned sammendrag (docx-fil)

Kari Anne Jørgensen, Kull 1, 12. desember – What is going on out there? – What does it mean for children’s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places?

2013

Hallvard Kjelen, Kull 2, 29. november – Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning og kompetanse.

Britt Karin Støen Utvær, Kull 1, 29. november – Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway.

2012

Elin Angelo, Kull 1, 26. november – Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser.