Forskerprofil: Trine Solstad

Hvordan skape et begjær etter bøker?

Trine SolstadMitt ph.d. -prosjekt har arbeidstittel Barns og voksnes samtaler om bildebøker i barnehagen i et literacy- og resepsjonsestetisk perspektiv.Et av de spørsmålene jeg ønsker å få svar på gjennom prosjektet er hvordan samtaler mellom barn og voksne og barn imellom kan være en ressurs når barn skal skape mening i bildebøker som blir lest høyt for dem i barnehagen? Jeg har fått førskolelærere til å filme seg selv når de leser bildebøker for barnehagebarn. Å ikke være til stede når lesingen foregår, har vært et bevisst valg fra min side. Jeg har oppdaget at samtalene mellom barna og førskolelæreren blir friere og rikere på den måten. Det er barnas perspektiver og deres initiativ i samtalene jeg interesserer meg spesielt for.  Jeg vil undersøke hva slags samtaler som finner sted under lesingen, eller i etterkant av lesingen. Jeg ønsker å studere hvordan samtalene kommer i gang, hvordan barna kommenterer tekstene de lytter til og hva slags refleksjoner barna gjør seg omkring tekstene. Disse perspektivene leser jeg opp mot de barnelitterære tekstene som blir benyttet.

Grunnen til at jeg begynte å interessere meg for barns resepsjon av bildebøker henger sammen med at jeg er ansatt på Høgskolen i Vestfold. Der har jeg jobbet med norsk i førskolelærerutdanningen i mange år. I didaktisk sammenheng er det viktig å finne ut hvordan vi best kan introdusere skjønnlitteratur for barn, og gjerne på en måte som skaper et begjær etter bøker. Det kan tenkes at pedagogiske metoder som i for stor grad tar opp i seg voksnes perspektiver på bøkene som introduseres, ikke vekker leselyst og leseglede hos barn. Derfor interesserer jeg meg for hva barn blir opptatt av i bildebøkene de får lest høyt i barnehagen, og hvordan pedagogene kan utvikle en samtalepraksis som motiverer barn til å snakke om sine leseopplevelser.

Et viktig forhold ved det å være NAFOL-student er å treffe andre forskere som arbeider innenfor en utdanningsvitenskapelig kontekst. Det å delta sammen på kurs og kunne drøfte og kommentere hverandres prosjekter, mener jeg er et stort fortrinn.

Sammendrag (doc-fil)

Top