Forskerprofil: Tove Lafton

Refleksjon som verktøy for læring

Tove LaftonJeg er ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og tiltrådte stipendiatstillingen januar 2011, med ph.d-prosjektet  ”Førskolelæreres diskursive og sosiale praksiser knyttet til bruk av digitale medier i barnehagen”.

Målet for studien er å se på hvilke rådende diskurser førskolelærerne kan identifisere i egne praksiser knyttet til bruk av digitale medier i barnehagen.

Gjennom å gi førskolelæreren innsyn i feltnotater, i form av for eksempel video, inviteres de med i gjentagende refleksjoner rundt hvordan de  i sin egen praksis forholder seg til digitale medier i sin planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogisk innhold i barnehagen. Refleksjonssamtalene vil bli tatt opp og transkribert. Sammen med feltnotater fra hele perioden vil transkripsjonene fra refleksjonssamtalene danne grunnlag for analysene. Fokus er å se om det er mulig å identifisere spor fra refleksjonene i førskolelærernes praksiser. Hvilket forhold kan vi lese mellom de sosiale praksisene og de diskursive forståelsene av hvilken plass digitale medier har i norske barnehager i dag? Hvilke deler av refleksjonene er det som setter spor i praksis, og når kan refleksjon sies å være et kraftfullt verktøy for videreutvikling av barnehagens innhold?

Frem til nå har jeg jobbet med de obligatoriske ph.d-kursene. I tillegg har designet på prosjektet mitt stått i fokus, og jeg jobber for tiden med utvikling av forskningsspørsmål, rekruttering av informanter og klargjøring av sentrale begreper og litteraturstudier. Fellesskapet jeg har møtt i NAFOL, kontakten med både stipendiater og faglige ressurspersoner har betydd mye for klargjøring av tankeprosessene i denne første, søkende perioden.

Sammendrag (doc-fil)

 

Top