Forskerprofil: Tony Burner

Opplæring i engelsk

Tony BurnerJeg har erfaring fra ulike utdanningsnivåer – grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. De siste fire årene har jeg jobbet på Høgskolen i Buskerud, Fakultet for lærerutdanning, hvor jeg har undervist i engelsk og engelsk fagdidaktikk. Jeg har også erfaring med nettbasert undervisning av engelsk.

Av utdanningsbakgrunn har jeg bachelor i kultur- og samfunnsfag, med tilleggsfagene historie og norsk som andrespråk, og master i engelsk språk. Masteroppgaven min dreide seg om læring og undervisning av engelsk grammatikk på Vg1. I tillegg har jeg tatt videreutdanning i veiledningspedagogikk og profesjonskunnskap.

På Høgskolen i Buskerud har jeg hatt gleden av å jobbe med noen veldig interessante prosjekter. De har dreid seg om utvikling av en europeisk lærerutdanning for barnetrinnet, forskende partnerskap med lærere og lærerstudenter, veiledning av nye lærere, og studentaktive lærings- og vurderingsformer. Disse prosjektene har bidratt til min økte interesse for klasseromsforskning og forskende partnerskap.

Med dette doktorgradsprosjektet ønsker jeg å forske på et område vi har lite forskningsbasert kunnskap om i dag, nemlig mappe­vurdering i engelsk på ungdoms­trinnet. I dette arbeidet vil forholdet mellom vurdering og læring stå sentralt. Hensikten vil være å vise hvordan en prosessorientert tilnærming til vurdering i engelsk kan ha betydning for elevenes læring. Det er behov for slike kasusstudier hvor lærere kan kjenne igjen forskningskonteksten, da de ved å bruke denne teksten som et tankeredskap i sin tur kan forbedre vurderingspraksisen på den enkelte skole.

Sammendrag (pdf-fil)

Top