Forskerprofil: Tonje Fjogstad Langnes

”Breakdans – det er meg!” Bevegelsesferdigheters betydning i en flerkulturell samfunnskontekst

Tonje FjogstadAvhandlingsprosjektet mitt for ph.d.-graden: ”Breakdans – det er meg!”, vil være rettet mot å forstå hvilken betydning bevegelsesferdigheter i breakdans har for ungdom. Det overordnede målet med prosjektet er å synliggjøre ungdommenes erfaringer og opplevelser med å utøve breakdans i en flerkulturell samfunnskontekst.

Breakdans har, som en del av hiphop-kulturen, spredd seg fra multikulturelle områder i USA til hele verden, og gir i dag ungdom med ulik etniske bakgrunn en identifikasjonsramme og tilhørighet til et globalt fellesskap på tvers av sted, rase og etnisitet.  I dette prosjektet vil jeg se på hvordan ungdom skaper og forvalter sin egen identitet innenfor denne konteksten, og i hvilken grad de bruker bevegelsesferdigheter i breakdans i sitt identitetsarbeid.

Hiphop-kulturen og breakdans er, i likhet med andre ungdomskulturer, sterkt preget av maskulin dominans og sender ut tradisjonelle forestillinger om kjønn. Det er guttene som synes å være standarden og det er betraktelig flere gutter enn jenter som utøver breakdans. Dette er interessant, da dans i dagens samfunn fortsatt er sterkt knyttet til femininitet. Mitt fokus i dette prosjektet vil derfor også være rettet mot å forstå kjønnets betydning i breakdans.

Formålet med prosjektet er å skape en dypere forståelse av ungdommenes erfaringer og opplevelser med å utøve breakdans i et flerkulturelt samfunn. Videre vil en forståelse av ungdommenes erfaringer, ved å utøve breakdans, kunne gi et bidrag til kroppsøvingsfaget og dets utvikling. Det er dermed ønskelig å gjøre ungdommenes erfaringer tilgjengelige for kroppsøvingsfaget i skolen.

Jeg startet på ph.d. prosjektet høsten 2010 og er ansatt på Seksjonen for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole (NIH), hvor jeg blant annet underviser fremtidige kroppsøvingslærere. Frem til nå har jeg brukt tiden min på undervisning, tatt doktorgradskurs innenfor bl.a. English for academic purposes, Etikk- og vitenskapsteori samt avlagt eksamen innenfor Fag- og metode (30sp) her ved NIH.  Høsten 2011 er satt av til feltarbeid og til å delta på NAFOL sine samlinger.  Å være tilknyttet NAFOL opplever jeg som svært nyttig – det gir meg muligheter for faglig og sosial input. Videre er det en strålende mulighet for å knytte kontakter med andre høgskoler og universiteter, både nasjonalt og internasjonalt.  For fremtiden er min visjon å kunne bidra innenfor fagfeltet og fortsette å jobbe som forsker og lærerutdanner også etter endt  ph.d.

Sammendrag (doc-fil)

Top