Forskerprofil: Tanja Walla

Bruk av vurdering for læring for å fremme muntlig og skriftlig argumentasjonskompetanse i naturfag

Tanja Walla

Hensikten med doktorgradsprosjektet er å utvikle og undersøke læringsfellesskap og undervisningsopplegg som fremmer kompetanse i argumentasjon i naturfag. Vurdering for læring er tenkt som overordnet medierende artefakt, men også andre strategier som kan fremme argumentasjon vil bli tatt i bruk. Prosjektet vil ha en kvalitativ tilnærming. Gjennom interaktiv aksjonsforskning skal forskeren samspille med en gruppe naturfaglærere og deres elever i ett år. Målet er å følge deltakerne gjennom ett 5-timerskurs i naturfag på studiespesialiserende utdanningsprogram ved en videregående skole. Her skal dataproduksjonen gjennomføres.

Jeg er ansatt i stipendiatstilling ved naturfagseksjonen Høgskolen i Nesna. Her underviser jeg i naturfagdidaktikk i grunnutdanningen og på masternivå, og veileder i tillegg masterstudenter. Min bakgrunn er som allmennlærerutdannet og jeg har jobbet som lærer i videregående skole i mange år. Har også en del videreutdanning, for eksempel et ikke fullført hovedfag i pedagogikk fra NTNU og en master i naturfagdidaktikk fra Høgskolen i Nesna. I masteroppgaven «Da lær i vært fall eg mye meir» forsket jeg på hvordan elever beskriver og opplever bruk av vurdering for læring i naturfag. Mitt engasjement i prosjektet er dermed skapt gjennom mine egne praksiserfaringer som lærer og de erfaringer jeg høstet i masterstudiet.

Sammendrag (pdf-fil)

Top