Forskerprofil: Pia Skog Hagerup

Utdanningsledelse betraktet gjennom liberal og servil kunst som forskningsperspektiv

Pia S. Hagerup. photoI denne ph.d.-studien benyttes kunst som undersøkende perspektiv på utdanningsledelse. Videre velger jeg å skille mellom begrepene liberal og servil kunst, hvor jeg trekker etymologiske og kulturelle linjer tilbake til antikken. Formålet med forskningen er å avdekke distinkte kjennetegn på skoleledelse i Norge, speilet mot skoleledelse som fenomen i en Nordisk kontekst. Forskningen har og som må å utvikle kunnskap som kan gi rektorer økt bevissthet om eget handlingsrom i et utvidet systemisk perspektiv, hvor skoleledelse relateres til skoleeierskap (politisk og administrativt), nasjonale og internasjonale føringer, samt forventninger og føringer fra ansattgrupper, elever og foresatte.

Forskningen planlegges gjennomført som et kvalitativt, fenomenologisk studie hvor data i hovedsak skapes ved hjelp av en serie intervjuer (2 års periode) og refleksjonsnotat med 4 ulike skoleledere.

Den analytiske tilnærmingen orienteres ut fra et narrativt utgangspunkt, hvor deltagernes stemmer aktiveres i dialog med utvalgt teori. 

Det teoretiske analysegrunnlaget bygger på de sentrale forskningsperspektivene liberal og servil kunst, samt relevant teori på koblingen ledelse og kunst, samt dilemma i utdanningsledelse.    

Studiets kontekst etableres ved å presentere nasjonale styringsdokumenter og teori omhandlende utdanningsledelse i Norge og Norden. I tillegg støttende teori som plasserer Norsk og Nordisk utdanningsledelse i en internasjonal virkelighet.

For mer informasjon kan du se på følgende linker:

http://www.ntnu.edu/employees/piskog

https://www.linkedin.com/in/pia-skog-hagerup-3152b75/

https://www.facebook.com/groups/1545098949114343/?fref=ts

Top