Forskerprofil: Petter Erik Leirhaug

Petter Erik LeirhaugKunnskapsløftet i 2006 medførte en betydelig omlegging av vurderingsordning for kroppsøving, noe som har vært godt synlig både i media og i fagforumene for kroppsøvingslærere. Jeg var selv lærer i videregående skole ved innføringen av reformen og det er nok en ikke ubetydelig del av bakteppet for utformingen av ph.d.-prosjektet «Vurdering for læring i kroppsøving?»

Vurdering FOR læring får mening i kontrast til vurdering AV læring, hvor det siste er det de fleste gjerne tenker på når vurdering blir nevnt. Dette er vurderinger som vanligvis gjøres etter en læreprosess og er ment å måle læringsutbytte. Vurdering FOR læring foregår underveis i læreprosessene og har til hensikt å fremme og støtte videre læring. I løpet av de siste tjue årene har både pedagogikk og vurderingsforskning i større grad blitt klar over potensialet som ligger i vurdering som læringsverktøy. Dette perspektivet var sentralt når retningslinjene for vurdering i kunnskapsløftet ble utformet. På samme tid utgjorde dette en ekstra utfordring for kroppsøving da det knapt finnes beskrivelser av hvordan vurdering for læring skal forstås og praktiseres i et fag der intensiv bevegelsesaktivitet er noe av kjerneinnholdet.

Mitt ph.d.-prosjekt har til hensikt å undersøke hvordan vurdering i kroppsøving praktiseres og oppfattes, og hvordan denne praksis kan utvikles. Konkret kikker jeg inn i vurderingspraksis ved seks videregående skoler, både fra elev- og lærerperspektiv, og belyser dette i forhold til teori rundt vurdering for læring.

Forskningsfeltet var ikke helt ukjent da jeg i oktober 2010 startet som stipendiat ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Jeg hadde allerede syslet et par år med problematikken i kroppsøvingsfaget gjennom min stilling ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, der jeg arbeidet med lærerutdanning, idrett og friluftsliv.

Hva har jeg så brukt det første året som stipendiat til? I tillegg til å ha gjennomført obligatoriske forskerkurs, undervisning og lest en drøss med forskningsartikler, er jeg godt i gang med å samle inn data. Jeg er ferdig med første runde med spørreundersøkelse blant elevene og fokusgruppeintervju med lærerne ved fem videregående skoler, og holder på med den siste. Så har jeg vært på tre NAFOL-samlinger, og deltakinga i NAFOL opplever jeg – i likhet med det tidligere ukas NAFOLstudenter har skrevet  – kjekt, nyttig og inspirerende. Dessuten er det jo her du (jeg) treffer fremtidas skole- og lærerutdanningsforskere!

Sammendrag (doc-fil)

Top