Forskerprofil: Ole Petter Vestheim

Regionale forskjeller i resultater på nasjonale prøver

Ole Petter VestheimBakgrunnen for studien baserer seg på at regioner som i utgangspunktet kan sammenliknes presterer ulikt på nasjonale prøver. Sogn og Fjordane kan vise til veldig gode resultater, mens Nord – Trøndelag har heller svake resultater. På bakgrunn av dette har fylkesmennene i de to fylkene satt i gang et prosjekt for å kunne belyse hvorfor det er slik. Senere har også Aust-Agder, Hedmark og Oppland valgt å delta i prosjektet. I min studie vil jeg fokusere på skoler som skårer godt på nasjonale prøver og forsøke å identifisere forhold knyttet til ledelses- og undervisningspraksis som forklare hvorfor noen skoler oppnår gode resultater. Arbeidet vil være kvalitativt rettet og basere seg på intervjuer med ledere, lærere og elever på skoler som presterer godt. Observasjoner av klasseromspraksis vil også gi et viktig bidrag til datamaterialet.

Sammendrag (docx-fil)

Top