Forskerprofil: Natallia Hanssen

Natallia B. Hanssen. Foto.

Etter endt korledelse- og musikklærer utdanning i Molodechno music collegue og lærerutdanning ved Belorussian State Pedagogical University i 2003, begynte jeg å studere norsk og psykologi ved Universitetet i Oslo. I 2006 førte skjebnen meg til Bodø og dette ble begynnelsen på min interesse for spesialpedagogikk. Jeg tok fordypning i spesialpedagogikk og deretter master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk ved UiN (Bodø) med tittelen “Ka ska vi gjør i dag?”: en casestudie om musikkens påvirkning på utvikling av ordforståelse og ordforråd hos 3-4 års barn, som var ferdigstilt i 2011.Etter endt korledelse- og musikklærer utdanning i Molodechno music collegue og lærerutdanning ved Belorussian State Pedagogical University i 2003, begynte jeg å studere norsk og psykologi ved Universitetet i Oslo. I 2006 førte skjebnen meg til Bodø og dette ble begynnelsen på min interesse for spesialpedagogikk. Jeg tok fordypning i spesialpedagogikk og deretter master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk ved UiN (Bodø) med tittelen “Ka ska vi gjør i dag?”: en casestudie om musikkens påvirkning på utvikling av ordforståelse og ordforråd hos 3-4 års barn, som var ferdigstilt i 2011.

Mine funn i arbeidet med masteroppgaven tyder på at mange elementer i musikk kan ha betydningsfull effekt i arbeidet med å utvikle og stimulere barns ordforråd og språkforståelse. Det jeg mente var særlig viktig var at pedagogens syn på sin egen praksis var av betydningen. De pedagogene jeg observerte erkjente at det finnes utallige måter å synge på, å lage musikk på og å lytte på, og at vi alle har evnen til dette. I følge personalet i barnehagen der jeg gjennomførte feltarbeidet mitt, ga dette dem nye tanker om en form for systematisk språkstimulerende arbeid i barnehagen.

Utdannelser og yrkeserfaring som pedagogisk psykologisk rådgiver, korleder, lærer, universitetslektor, har økt min interesse for spesialpedagogikk, noe som har ledet meg inn i mitt påbegynte doktorgradsprosjekt.  Jeg ønsker å fordype meg i feltet og finne ut mer om hvordan den pedagogiske praksisen i forhold til førskolebarn med språkvansker. 

Avhandlingen bygger på kasusstudier, en fra Norge og en far Hviterussland og er exploratory og komparativ. 

Hensikten med undersøkelsen er å studere og få dypere forståelse i den spesialpedagogiske praksisen for førskolebarn med språkvansker i begge land.  Det finnes svært lite forskning innen dette, og jeg vil understreke at temaet fortjener å bli undersøkt nærmere.
Avhandlingen min består av følgende delstudier:  

Sammendrag (docx-fil)

Top