Forskerprofil: Mirjam Dahl Bergsland

Den flerkulturelle barnehagen-en barnehage for alle?

Foreldresamarbeid og barnehagediskurser

Mirjam Dahl BergslandEn gjennomgang av sentral forskning gjort i Norden, Nordenbo mfl. (2009) og Alvestad mfl. (2009) viser at det savnes mer forskning knyttet til den flerkulturelle barnehagen og særlig forskning som tematiserer inkluderings-og ekskluderingsprosesser, samt forskning om minoritetenes forhold til barnehagen. I mitt prosjekt har jeg fokus på hvordan barnehage–og hjemsamarbeid foregår i flerkulturelle barnehager. Jeg ønsker både å få kunnskap om de erfaringer som barnehageansatte har i møte med foreldre med minoritetsbakgrunn, og hvordan minoritetsforeldre erfarer og opplever møte med barnehagen. Min interesse for flerkulturelt arbeid i barnehagen har jeg fått etter å ha undervist på interkulturell linje ved vår høgskole og som fagansvarlig for KOMPASS som er et studietilbud for tospråklige assistenter. I 2008 gjennomførte jeg et musikkpedagogisk prosjekt i en barnehage med høy andel av barn og foreldre med minoritetsbakgrunn. Erfaringer fra dette prosjektet var at ideer som kretser rundt kjente, synlige og “ufarlige” kulturområder som musikk, dans og matlaging er relativt uproblematisk. Samtaler med ansatte ved barnehagen i etterkant avslørte imidlertid at det er større utfordringer knyttet til spørsmål rundt foreldrepraksis, deltakelse og inkludering av foreldre med minoritetsbakgrunn. Gjennom mitt doktorgradsprosjekt ønsker jeg derfor å gå dypere inn i de sider ved kulturen hvor det kan være en større utfordring å forstå hverandre.

Sammendrag (doc-fil)

Top