Forskerprofil: Mette Nygård

Barnehagen som læringsarena

De yngste barna

Mette NygårdMette Nygård er ansatt som stipendiat i pedagogikk ved Dronning Mauds Minnes Høgskole. Hun har hovedfag i pedagogikk fra NTNU, hvor diskurser om hva som fra statlig politisk nivå har blitt sett på som barns beste oppvekstsvilkår i nyere tid var tema for hovedfagsoppgaven. Hun har tidligere jobbet som universitetslektor i pedagogikk og som forskningsassistent ved Norsk Senter for Barneforskning på prosjektet «Barnehagen i endring. Inkludering i praksis», hvor hun gjennomførte en dybdeintervju med 11 førskolelærere om barnehagen som inkluderingsarena.

Overordnet tema for Phd- prosjektet er «Barnehagen som læringsarena. De yngste barna». Prosjektet er todelt. En del av prosjektet har som mål å avdekke hva som ligger i læringsbegrepet/læringsdiskursen fra statlig politisk nivå. Hovedfokus vil være på de siste 10 årene, og gjennom en diskursanalyse av barnehagens styringsdokumenter vil det søkes å gi en fremstilling av hva som ligger i læringsbegrepet og om læringsbegrepet har endret innhold.

I tillegg skal det det gjennomføres kvalitative intervju med førskolelærere som jobber med de yngste barna i barnehagen for å et bilde av hva førskolelæreres forståelse av læringsbegrepet er.  Hva legger de i læringsbegrepet? Og hvordan jobber de med læring barnehagens hverdagspraksis? Praksisfeltet vil være en viktig stemme for å belyse læringsbegrepet, og særlig hvordan det forstås med utgangspunkt i de yngste barna i barnehagen, altså barn fra 0-3 år.
Sammendrag (doc-fil)

Top