Forskerprofil: Marit Sundelin

Dekontekstualisert språk hos minoritetsspråklige barn i barnehage

Marit SundelinI 2007 ble jeg som norsklærer ved førskolelærerutdanningen spurt om jeg kunne være faglig veileder for det 3-årige prosjektet Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen i regi av NAFO. Det ble for meg et springbrett inn i fagfeltet flerspråklighet, som blant annet har resultert i at jeg har vært med på å utforme studietilbudet Flerspråklighet hos barn i førskolealder, og at jeg skal arbeide med PhD-prosjektet Flerspråklige barns møte med norsk som andrespråk i en barnehagefaglig kontekst. Jeg har også deltatt på konferanse i Firenze, Italia, der jeg presenterte mine erfaringer og oppsummeringer fra Nafo-prosjektet i Troms.

For tiden holder jeg på å utforske begrepet dekontekstualisert språk. Det innebærer å sette seg inn i mye engelskspråklig litteratur, og jeg planlegger et feltarbeid der jeg skal utforske hvordan barnehagebarn bruker språket dekontekstualisert. Nå i forkant av feltarbeidet har jeg stort fokus på etiske problemstillinger knyttet til forskning med barn som informanter.

Senere i prosjektperioden vil jeg se på hvilket innhold og hvilke metoder barnehagen bruker i andrespråkopplæringen for å sikre barna en god utvikling i retning av et dekontekstualisert språk. Prosjektet vil ha hovedfokus førskolelærere og deres arbeid med barn som møter norsk som andrespråk når de er 3-5 år. I denne delen av prosjektet er det profesjonsutøveren som er i fokus. Som et siste punkt ønsker jeg å drøfte hvordan utdanningen forbereder studentene på utfordringene knyttet til stimulering av minoritetsspråklige barns dekontekstualiserte språk. Hensikten er å gi kunnskap om førskolelærerutdanningens fokus på emnet flerspråklighet.

Sammendrag (docx-fil)

Top