Forskerprofil: Marit Bøe

Praktisk kunnskap i ledelse i barnehagen

Marit BøeProsjektets tittel er «Praktisk kunnskap i ledelse i barnehagen» og er et samarbeid mellom Marit Bøe og Karin  Hognestad.  Med å ta utgangspunkt i det levde livet i barnehagen, bygger dette prosjektet videre på Hognestad og Bøe sine arbeider. Prosjektet springer ut av resultater av felles FoU-prosjekter og samarbeid med praksisfeltet. Prosjektet utforsker pedagogisk ledelse som praktisk kunnskap. Hensikten er å undersøke kunnskapen som formidles i relasjonen mellom pedagogisk leder og assistenter, og forsøke å identifisere konstruktive redskaper for å beskrive denne. Praktisk kunnskap er orientert mot førskolelærerens profesjonskunnskap og hvordan den uttrykkes i ledelseshandling. I barnehagen er leder og assistent i et asymmetrisk kunnskapsforhold, og den pedagogiske lederen og assistenten har ulikt utgangspunkt i overveielse og vurdering av en situasjon. Den pedagogiske lederens praktiske kunnskap og hvordan denne bidrar, er derfor sentral i pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling.

Sammendrag (docx-fil).

Top