Forskerprofil: Marianne Torve Martinsen

Barn, rom, materiell og tid

– en studie av sammenhengen mellom barnehagens fysiske rom, materiell- og tidsmessige organisering og barns sosiale utvikling

Marianne Torve MartinsenMarianne Torve Martinsen er ansatt ved Høgskolen i Telemark, og hun har lang erfaring som førskolelærer, barnehagestyrer, forskningsmedarbeider og høgskolelektor. Hennes forskningsinteresser har hele tiden vært rettet mot betydningen av barnehages fysiske miljø, organisering og strukturering av barn, tid og rom.  Inspirasjonen og nysgjerrigheten til denne tematikken oppsto under flere studiebesøk til Reggio Emilia-inspirerte barnehager i Stockholm hvor hun erfarte fysiske miljøer som gav barn andre muligheter enn de tradisjonelle norske barnehagene på begynnelse av 2000-tallet. De siste årene har hun kombinert arbeidet som høgskolelektor ved førskolelærerutdanningen med forskning på nettopp organiseringen av barn, tid og rom i barnehagen.  Marianne har siden 2007 samarbeidet med Atferdssenteret i Oslo og Høgskolen i Vestfold gjennom prosjektet

Barns sosiale utvikling (BONDS)[1], hvor hun nå i sitt ph.d.-prosjekt skal undersøke sammenhengen mellom barnehagens fysiske rom, materiell- og tidsmessige organisering og barns sosiale utvikling.  Det er planlagt å undersøke hvilke kjennetegn ved barnehagene som kan gi konsekvenser for barns sosiale utvikling når de tilbringer store deler av sitt daglige liv i barnehager som byr dem på ulike typer rom og materiell samt forskjellige tilnærminger til organisering av tid.

Hennes prosjekt er i hovedsak et kvantitativt prosjekt som inkluderer utsendelser av spørreskjemaer til styrere og pedagogiske ledere i 130 barnehager.  Det er også gjennomført besøksintervjuer i alle prosjektbarnehagene for ytterligere å kunne differensiere mellom barnehagene med tanke på deres fysiske rom, materiell, tidsstrukturering og organisering.


[1]

BONDS = The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study; for nærmere informasjon se prosjektets hjemmeside: www.barnssosialeutvikling.no

Sammendrag (docx-fil)

 

Top