Forskerprofil: Liv Torunn Eik

Ny som førskolelærer

Liv Torunn EikEtter å ha arbeidet mange år med førskolelærerutdanning er Liv Torunn Eik fra kull 1 opptatt av førskolelæreres overgang fra utdanning til yrket. Hennes ph.d.-prosjekt handler om hvordan nyutdannede førskolelærere opplever egen kompetanse og sin videre profesjonskvalifisering det første året i yrket.

Prosjektet har en kvalitativ etnografisk tilnærming. Jeg har gjennomført et feltarbeid der jeg observerte og intervjuet seks nyutdannede førskolelærere flere ganger i løpet av deres første år i yrket. Førskolelærerne jobbet som pedagogiske ledere i ulike barnehager og fikk veiledning gjennom det nasjonale programmet Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Jeg har hovedfokus på førskolelærernes pedagogiske arbeid med barnegruppa. Gjennom analysen av empirien fremtrer de nyutdannede som mer barnesentrerte enn øvrig personale og de viser i økende grad det jeg beskriver som improvisasjon og profesjonelt skjønn i arbeidet med barna. Samtidig gir de nyutdannede uttrykk for at det er vanskelig å beskrive og begrunne arbeidet sitt. Jeg bruker begrepene aktør- og kommentatorkompetanse (Hellesnes 1984, Molander og Terum 2008) for å beskrive to hovedsider ved de nyutdannedes kompetanse. Aktørkompetanse refererer til det som må til for å utføre handlinger knyttet til utøvelse av profesjonen, mens kommentatorkompetanse viser til det å kunne beskrive, analysere og evaluere profesjonshandlinger. Et funn i min undersøkelse er at de nyutdannedes aktørkompetanse øker det første året, mens deres kommentatorkompetanse ser ut til å stagnere. For tiden holder jeg på med drøftingsdelen av avhandlingen min. En viktig del av drøftingen handler om språkets rolle i førskolelæreres videre profesjonskvalifisering i yrket.

Under hele prosessen har det vært viktig for meg å diskutere ph.d.-prosjektet mitt med andre fagpersoner og forskere. NAFOL-samlingene har vært viktige i så måte. Det samme har presentasjoner på ulike konferanser, som de internasjonale EECERA-konferansene (European Early Childhood Education Research Association) der jeg har deltatt hvert år.

Referanser:

Hellesnes, J. 1984: Vitskapsteori eller fiks idè. Norsk Filosofisk tidskrift, 19 (1)

Molander, A. & Terum L. I. 2008: Profesjonsstudier – en introduksjon. I Molander, A. & Terum L. I. (red.): Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget

Sammendrag (docx-fil)

Top