Forskerprofil: Lisbeth Skreland

Normer i praksis og barnehagelærerens kunnskapsgrunnlag

Lisbeth SkrelandLisbeth Skreland har arbeidet mange år i barnehage og kulturskole som pedagogisk leder, dramalærer og styrer. Blikket og nysgjerrigheten har vært rettet mot de voksens arbeid med barna både i barnehagepraksisen, i masteroppgaven og det følgende arbeidet som universitetslektor ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Fra 2011 har hun vært ansatt som stipendiat med arbeidstittelen «Normer og regler i barnehagen og barnehagelærerens profesjonskunnskap». Her tar hun utgangspunkt i barnehagens normer og regler og forsøker fremdeles å forstå og utforske førskolelærerens profesjon og profesjonskunnskaper.

Prosjektet har et kvalitativt design og med en mikroetnografisk tilnærming gjennomfører hun feltarbeid i tre ulike barnehager med vekt på deltakende observasjon og intervjuer førskolelærere og 3-5 åringer. Det er en studie av barnehagelærere og deres arbeid med barn i barnehage, der de normer og regler som lærere bevisst eller ubevisst kommuniserer til barn i samhandling med dem, forstås som et sentralt aspekt ved deres kunnskapsgrunnlag. Hun er primært opptatt av de «hjemmelagede» normene og reglene, lokalt konstruert i den enkelte barnehage. Hun spør: På hvilke måter kommer barnehagelærerens sammensatte og mangfoldige kunnskap og praksis til uttrykk gjennom nettopp normer og regler? I dette ligger også et uttrykt ønske om å belyse aspekter ved barns hverdag, fordi de voksnes praksis skaper viktige forutsetninger for barns livsutfoldelse i barnehagen (Foss, 2003).

Sammendrag (docx-fil)

Top