Forskerprofil: Kristin Vindhol Evensen

Utviklingshemning i kroppssøvingsfaget – elevenes erfaringer

Kristin Vindhol EvensenHensikten med prosjektet er å undersøke innholdet i kroppsøvingsundervisningen for elever med utviklingshemning, samt hvordan undervisning i faget blir erfart av elever, lærere og foreldre, med hovedvekt på elevenes perspektiv. De siste årene har jeg som spesialpedagog i en byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterdiagnose og utviklingshemning i Osloskolen vært opptatt av at elevene skal få mulighet til å erfare kroppen som kilde til mestring og kommunikasjon. Grunnleggende her er å bruke spesialpedagogiske tiltak som fast struktur og alternativ kommunikasjon, samt å anerkjenne diagnosetypiske trekk. I disse dager orienterer jeg meg videre i teorilandskapet rundt fenomenologi og teori knyttet til forskning på sårbare grupper.

Jeg har bakgrunn som førskolelærer, har mellomfaget ”Fysisk aktivitet og funksjonshemning” fra Norges idrettshøgskole, samt en mastergrad i spesialpedagogikk fra UIO. Jeg er glad for å ha blitt tatt opp på forskerskolen NAFOL, slik at jeg oppretter kontakt med andre doktorgradsstipendiater med barnehage- og skolebakgrunn, samtidig som det øker mine muligheter til å knytte kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Jeg håper at mitt doktorgradsarbeid gjennom forskning og undervisning vil bidra til økt bevissthet rundt betydningen av å ivareta det kroppslige perspektivet i den delen av spesialpedagogikken som er rettet mot mennesker med utviklingshemning.

Sammendrag (docx-fil)

Top