Forskerprofil: Kristin Eide

Utforsker utviklingsprosesser

Kristin EideHensikten med studien er å undersøke lærere i deres arbeid med FoU-arbeid og skoleutvikling. Ved å studere læreres initiativ, iverksetting, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosesser knyttet til praksisfeltet, er et mål å få innsikt i muligheter og hindringer for skoleutvikling. Hva muliggjør og hindrer lærere i deres arbeid med disse prosessene? Det er av interesse å se strukturer knyttet til styring av utdanningsfeltet i sammenheng med lærernes profesjonsutøvelse og bruk av det mulige handlingsrommet. Studien vil undersøke og sammenligne utdanningspolitikk og læreres egen profesjonsforståelse knyttet til disse tema. Aktuelt empirisk materiale er utdanningspolitiske dokumenter og tekster, intervju med lærere og observasjon av praksissituasjoner. Prosjektet har mål om å bidra med kunnskap av betydning for diskusjonen og konstruksjonen av lærerens rolle og yrkesutøvelse.

Top