Forskerprofil: Knut Vesterdal

Menneskerettighetsundervisning i den videregående skolen

Knut VesterdalMitt ph.d.-prosjekt omhandler menneskerettighetsundervisning i den videregående skolen i Norge. Avhandlingen skrives på engelsk, med monografi som form. Formålet med prosjektet er å belyse hvilken rolle og funksjon menneskerettighetsundervisning de utvalgte videregående skolene har, knyttet til et demokratisk medborgerskapsperspektiv.

I det daglige jobber jeg ved Program for Lærerutdanning ved NTNU, hvor jeg bl.a. underviser masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk og veileder studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  Jeg er utdannet statsviter, og har bl.a. jobbet med menneskerettighetsundervisning rettet mot lærerstudenter, lærere og elever på ungdoms- og videregående skole i tidligere år, og har gjennom dette blitt nysgjerrig på hvordan dette blir implementert i skolen, samt hvilke politiske føringer som ligger til grunn for undervisning knyttet til menneskerettigheter. Didaktiske tilnærminger til temaet; intensjoner, innhold og metodikk vil her ha betydning for elevenes kritiske samfunnsforståelse, og dette representerer utgangspunktet for min studie.

Jeg har brukt litt over et år av stipendiatperioden, og gjennomført en del pliktarbeid og obligatoriske forskerkurs, samt utviklet prosjektdesign og teorigrunnlag. Nå er jeg i gang med å utarbeide intervjuguide og etablere kontakt med aktuelle skoler for intervjuing av lærere. Jeg planlegger å bruke våren og høsten til datainnsamling.

Som stipendiat opplever jeg NAFOL som et viktig faglig og sosialt fellesskap, der vi kan diskutere våre prosjekter og samtidig knytte kontakter på tvers av institusjonene. Dette bidrar til god oppfølging gjennom hele avhandlingsprosessen, samtidig som det å møte andre stipendiater og gode forelesere inspirerer meg til å lære mer!

Sammendrag (doc-fil)

Top