Forskerprofil: Kirsten Linnea Kruse

Interaktiv tavle som læringsarena for multimodale tekstmøter i den første lese- og skriveopplæringen

Kirsten Linnea KruseJeg er ansatt ved Høgskolen i Telemark, Institutt for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Siden 2004 har jeg arbeidet med norskdidaktikk og særlig lese- og skriveopplæring både i faget GLSM og i den nye grunnskolelærerutdanningen Glu 1-7.  Gjennom flere FoU-prosjekter med fokus på multimodal tekstskaping i norskfaget har jeg sett nytten av å bruke multimodale tilganger til arbeid med flere av norskfagets kjerneområder som  muntlighet, skjønnlitteratur og tekstskaping. Disse innsiktene ønsker jeg nå å videreutvikle i et doktorgradsprosjekt som har til hensikt å utforske hvordan læreren kan utvikle det multimodale potensialet som interaktive tavler tilbyr i begynneropplæringen i lesing og skriving.

Jeg avsluttet min masterutdanning fra Universitetet i Århus i Danmark i 2001. I min masteroppgave brukte jeg blant annet fenomenologisk filosofi som optikk for en litterær analyse med fokus på forholdet mellom diktning, språk og sansning. Sistnevnte er på sitt vis med som en klangbunn i mine nåværende didaktiske prosjekter som handler om skjønnlitterære lesninger i møte med andre modaliteter som setter et bredt sanseregister i spill i tolkningsprosessene.

I mitt doktorgradsprosjekt vil jeg utforske hvordan lese- og skriveopplæring kan iscenesettes multimodalt på den interaktive tavlen, og videre hvordan og i hvilken grad dette kan føre til utvikling av multimodal tekstkompetanse og metaspråk om egen lesing og skriving. Studien er teoretisk-empirisk og vil gjennom en rekke klasseromsintervensjoner søke å utvikle ny kunnskap om multimodale undervisningsdesign på den interaktive tavlen.

Jeg befinner meg i startfasen av prosjektperioden og holder nettopp på å ferdigstille prosjektskisse og forskningsdesign. Jeg søker opptak på doktorgradsprogrammet i språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Jeg har gjennomført et par doktorgradskurs allerede og ser nå fram til å benytte meg av flere av NAFOLS flotte kurstilbud samt etablere forskningsnettverk i NAFOL-regi.

Sammendrag (docx-fil)

Top