Forskerprofil: Kathrin Olsen

Kathrin OlsenIntensjonale læringsforløp hos barn med autismespekterdiagnoser

Hensikten med forskningsprosjektet er å finne mer ut om hva som kan hemme og fremme læring, og kunnskapen som framkommer kan bidra til å utvikle mer tilpassende opplæringstilbud til barn med autismespekterdiagnoser (ASD).  Prosjektet er anlagt som en casestudie av læringsforløp hos barn med ASD, og ved bruke av flere ulike metoder belyses hva som kan påvirke læring.

Jeg er ansatt som stipendiat ved Nord universitet, med permisjon fra stillinga som høgskolelektor på samme plass. Jeg underviser i pedagogikk og spesialpedagogikk. Interessen for forskningstemaet kommer fra min tidligere jobb som spesialpedagog i barnehage og senere i Autismeteamet, som er en fylkesdekkende tjeneste i barne- og ungdomspsykiatrien i Nordland, der min hovedoppgave var å tilrettelegge for læring hos barn ASD, gjennom veiledning til foreldre og lærere. I autismeforskning er viktigheten av å utvikle opplæringstilbud som er individualisert understreket. Ved utfordringer med å individualisere tilbudet, forklares det ofte med betingelser i miljø, egenskaper hos barnet og hvordan samspillet mellom barn og miljø er. Det er behov for mer kunnskap om disse forholdene. Samtidig kan også andre faktorer som for eksempel barnets diagnose og rådende opplæringsmetoder for barn med ASD, innvirke på hvilke læringsressurser som blir gjort tilgjengelig. Disse ulike perspektivene undersøkes i min forskning, der jeg ønsker å sette læringsmuligheter for barn med ASD i sentrum. Gjennom min forskning har jeg også blitt interessert i hvordan begrepene medvirkning, demokrati og inkludering forstås og brukes i opplæringen til barn med ASD.

Sammendrag (docx-fil)

Top