Forskerprofil: Karin Hognestad

Praktisk kunnskap i ledelse i barnehagen

Karin HognestadProsjektets tittel er Praktisk kunnskap i ledelse i barnehagen og er et samarbeid mellom Karin Hognestad og Marit Bøe. Med å ta utgangspunkt i det levde livet i barnehagen, bygger dette prosjektet videre på Hognestad og Bøe sine arbeider. Prosjektet springer ut av resultater av felles FoU prosjekter og samarbeid med praksisfeltet. Prosjektet utforsker pedagogisk ledelse som praktisk kunnskap. Hensikten er å undersøke kunnskapen som formidles i relasjonen mellom pedagogisk leder og assistenter, og forsøke å identifisere konstruktive redskaper for å beskrive denne. Praktisk kunnskap er orientert mot førskolelærerens profesjonskunnskap og hvordan den uttrykkes i ledelseshandling. I barnehagen er leder og assistent i et asymmetrisk kunnskapsforhold, og den pedagogiske lederen og assistenten har ulikt utgangspunkt i overveielse og vurdering av en situasjon. Den pedagogiske lederens praktiske kunnskap og hvordan denne bidrar, er derfor sentral i pedagogisk ledelse og kompetanseutvikling.

Sammendrag (docx-fil)

Top