Forskerprofil: Kari Anne Rustand

Kari Anne RustandJeg ble tilsatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Vestfold i oktober 2013. Stipendiatet mitt er knyttet til Vestfolds nye doktorgradsprogram Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning. I mitt prosjekt skal jeg undersøke hvilke tekst- og språkkompetanser studenter utvikler i digitale tekster i norskfaget i grunnskolelærerstudiet. Forskningsobjektene er et utvalg studentproduserte weblog-tekster (fagblogg) som studentene skriver i digitale læringsfelleskap, og det blir interessant å se nærmere på tekst- og språkkompetanser og skrivehandlinger i denne konteksten. Grunnskolelærerstudentene skal utvikle kompetanse innenfor ulike skrivediskurser, og digital tekstskriving diskuteres ofte i et teknologisk perspektiv. I mitt prosjekt vil jeg rette søkelyset mot digital literacies, der tilfanget av virkemidler i digitale tekster, kombinert med nye teksttyper og tekstsjangre, gjør det interessant å se på studentenes kompetanser ut fra et funksjonelt språksyn. Fagfeltene lingvistikk, multimodalitet og aspekter fra digital literacies-forskning er aktuelle i arbeidet. Overordnet danner teorier om sosiokulturell læring, språksyn og teknologisk syn knyttet til en pedagogisk kontekst den vitenskapsteoretiske plattformen for forskningen.

Jeg er utdannet allmennlærer og har mange års profesjonserfaring fra alle grunnskoletrinn. I tillegg har jeg 12 års erfaring som norsklærer i videregående skole. Jeg har mellomfag i nordisk språk og litteratur, og mastergrad i pedagogiske tekster fra Høgskolen i Vestfold fra 2008, der jeg foretok en didaktisk-kommunikativ analyse av digitale oppgaver i Aschehougs norskfaglige nettressurs Grip Teksten for Vg1. Jeg har arbeidet i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud siden 2010, med spesiell interesse for sammensatte tekster, digital literacy, lingvistikk og pedagogisk bruk av IKT i norskfaget.

Deltagelse i NAFOLs forskerskole er verdifull for meg. Nettverksbygging og varierte samlinger, med forelesninger av dyktige fagfolk fra inn- og utland, åpner for ny kunnskap, nyttige refleksjoner og viktige teoretiske- og profesjonsfaglige perspektiver. NAFOLs praktiske og økonomiske støtte bidrar til at forskningsarbeidet mitt kan gjennomføres på en grundig og solid måte.

Sammendrag (docx-fil)