Forskerprofil: Kari Anne Rustand

Kari Anne RustandJeg ble tilsatt i stipendiatstilling ved Høgskolen i Vestfold i oktober 2013. Stipendiatet mitt er knyttet til Vestfolds nye doktorgradsprogram Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning. I en tekstanalytisk, kvalitativ studie skal jeg undersøke identitetskonstruksjoner i multimodale, norskfaglige bloggutsnitt. Utsnittene er designet av grunnskolelærerstudenter innenfor et digitalt læringsfellesskap i et norskfaglig fordypningskurs. Studiens analytiske verktøy er hentet fra teorier om identiteter i tekster, systemisk funksjonell lingvistikk og multimodale perspektiver. Overordnet knyttes studien an til sosialsemiotikk, og har en tekstfaglig forankring ut fra interesse for multimodalitet, systemisk funksjonell lingvistikk, visuell meningsskaping og digitale tekster. Spill om identiteter er påvirket av ulike diskurser i disse utsnittene. Gjennom å innta et kritisk perspektiv, er siktemålet å finne ut hva identitetskonstruksjonene består av, hvilke muligheter og begrensninger som ligger i bruk og kombinasjon av ressursene i konstruksjonene og å studere hvilke diskurser identitetskonstruksjonene tilhører eller preges av.

Jeg er utdannet allmennlærer og har mange års profesjonserfaring fra alle grunnskoletrinn. I tillegg har jeg 12 års erfaring som norsklærer i videregående skole. Jeg har mellomfag i nordisk språk og litteratur, og mastergrad i pedagogiske tekster fra Høgskolen i Vestfold fra 2008, der jeg foretok en didaktisk-kommunikativ analyse av digitale oppgaver i Aschehougs norskfaglige nettressurs Grip Teksten for Vg1. Jeg har arbeidet i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud siden 2010, med spesiell interesse for sammensatte tekster, digital literacy, lingvistikk og pedagogisk bruk av IKT i norskfaget.

Deltagelse i NAFOLs forskerskole er verdifull for meg. Nettverksbygging og varierte samlinger, med forelesninger av dyktige fagfolk fra inn- og utland, åpner for ny kunnskap, nyttige refleksjoner og viktige teoretiske- og profesjonsfaglige perspektiver. NAFOLs praktiske og økonomiske støtte bidrar til at forskningsarbeidet mitt kan gjennomføres på en grundig og solid måte.

Top