Forskerprofil: Kari-Anne Jørgensen

Hva skjer der ute?

Førskolebarns erfaringer på naturlekeplassen

Kari Anne JørgensenMitt prosjekt er rettet mot hva barn i naturbarnehager erfarer når de er ute på sine faste utelekeplasser.

Fra 1996 har jeg undervist i faget fysisk fostring i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. Gjennom dette arbeidet har jeg fått en økt bevissthet om at emnet fysisk fostring ikke bare handler om bevegelse og fysisk helse. Bevegelser er intensjonale og barns forståelse av verden er kroppslig, sted og landskap danner en meningsfull kontekst for barns handlinger. Sentrale begrep i min studie er stedets fenomenologi og barns kroppslighet.

Som doktorgradsstudent på program ved Gøteborg Universitet og har jeg gjennomført kurs, samt arbeidet med det teoretiske grunnlaget. I november holdt jeg mitt første obligatoriske seminar med ekstern opponent og er i gang med å skrive min første artikkel. I tillegg har jeg hatt presentasjoner på to internasjonale konferanser, en rettet mot friluftsliv og en mot fenomenologisk forskning. Neste steg er feltarbeid i barnehagen, kvalitativ metode med observasjon og video.

For meg har deltagelse i NAFOL gitt muligheter for å ta kurs som er interessante for min studie og å få et nettverk der alle er i fase av doktorgradsarbeidet som gjør at vi har felles utfordringer. Det er fint både å få respons på eget arbeid og kunne ta del i andres erfaringer.

Jeg ønsker å kunne bidra med ny og bredere innsikt forhold til bruk av naturmiljøer i barnehagen ut fra barnas egne erfaringer.

Sammendrag (doc-fil)

Top