Forskerprofil: Kai Arne Nyborg

Utfordringer med religionsdidaktikk

Kai Arne Nyborg er cand.philol. med hovedfag i religionsvitenskap, og har skrevet en avhandling om zen-buddhistisk filosofi og etikk. Nyborg har vært tilsatt ved Universitetet i Tromsø siden 2005, hovedsakelig i funksjonen som didaktiker og med ansvar for undervisning i emnet religionsdidaktikk.

I arbeidet er Nyborg særlig opptatt av rekontekstualiseringen av fagkunnskap til skolefaget, og strukturer, mekanismer og tendenser som virker inn på og preger denne prosessen og de produkter man sitter igjen med. Siden skolefaget, og da spesielt RLE, får levert kunnskap produsert innenfor ulike vitenskapelige disipliner, og ikke bare religionsvitenskap, oppstår noen motsetnings- og spenningsforhold som ikke enkelt lar seg harmonisere, både sett i forhold til samfunn og individ. For eksempel vil en normativ religionsforståelse, som er relativt godt utbredt og typisk i bl.a. skandinaviske land og Vesten forøvrig, være mindre egnet til forstå og behandle ikke-kristne tradisjoner og praksiser, på samme måte som en ubevisst etnosentrisk kulturforståelse er et dårlig utgangspunkt i møte med kulturer som er forskjellige fra ens egen og mennesker forskjellige fra en selv.

Det er et sentralt anliggende i det religionsdidaktiske arbeidet ved PPU i Tromsø å hjelpe studentene å utvikle en beredskap som de kan ta utgangspunkt i og bygge videre på i sin faglige utøvelse og religionslærervirksomhet. Et viktig element i utviklingen av en fagforståelse og religionsdidaktisk identitet er å bli bevisst ulike tradisjoner for og tilnærminger til undervisning om religion og kultur. Målet er å gi studentene forutsetninger for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere egen religionsundervisning på en kritisk og reflektert måte generelt, og bevisst velge fokus, innhold og metode i undervisningen spesielt. Med dette arbeidet og erfaringer knyttet til det som bakgrunn har Ph.D.-avhandlingen Religion, kultur og kulturelt mangfold i klasserommet sett ut fra “den didaktiske trekanten” som ambisjon å undersøke religionsundervisning med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag (stoff), overføring og formidling av kunnskap (lærer), og mottakelse og bearbeiding av denne kunnskap (elev).

Sammendrag (docx-fil)

Top