Forskerprofil: Ingvil Bjordal

Sentrale føringer og lokalt handlingsrom i den flerkulturelle skolen

Ingvil BjordalBakgrunnen for dette prosjektet baserer seg på en nysgjerrighet for egen yrkespraksis. Erfaring med egen og andres usikkerhet i forhold til å tilrettelegge opplæring i et skolemiljø preget av kulturelt og språklig mangfold, har ført til en interesse for hva som muliggjør og eventuelt hindrer praksiser. Formålet med prosjektet er å studere hva som kjennetegner dagens utdanningspolitiske tilnærming, samt hvordan denne tilnærmingen skaper betingelser og handlingsrom for lærere og skoleledere sitt pedagogiske arbeid i skolen.  Målet er å studere hvordan sentrale føringer manifesterer seg på de ulike nivå, og synliggjøre problemstillinger som ligger i spenningsfeltet mellom politiske beslutninger og pedagogiske avveielser. Sentrale spørsmål er; hvilket handlingsrom har lærere og skoleledere i forhold til å utvikle en skole i dagens flerkulturelle samfunn? Betyr en desentralisert utdanningspolitikk større lokal frihet eller ligger det noen styringsmekanismer, rammefaktorer og normbundne føringer som forutsetter en viss type utvikling? Hovedfokus er knyttet til ansvarsaspektet og pedagogiske betingelser for arbeid i skoler preget av kulturelt, språklig og etnisk mangfold.

Prosjektet retter seg mot problemstillinger i den praktiske skolehverdagen. Det er derfor veldig nyttig og lærerikt for meg å delta ved en forskerskole som NAFOL, som nettopp har dette praksisfeltet som sitt hovedfokus.

Sammendrag (docx-fil)

Top