Forskerprofil: Hilde Dehnæs Hogsnes

Barnehagens betydning for barns overgang fra barnehage til skole

Hilde Dehnæs HogsnesMin interesse for temaet har bakgrunn i egne erfaringer fra mange års arbeid som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Det var senere tema for min masteroppgave og ulike artikler. I 2011/2012 gjennomførte jeg, under veiledning av Thomas Moser, en spørreundersøkelse etterfulgt av tre gruppeintervjuer rettet mot pedagogiske ledere, førsteklasselærere og SFO-ledere i en mellomstor kommune i Norge. Gjennom undersøkelsen søkte jeg å finne svar på hva som vektlegges i arbeidet med å skape gode overganger og opplevelse av sammenheng for barn når de slutter i barnehagen og begynner på skolen. Undersøkelsen løftet fram spørsmål som kan være interessante å undersøke nærmere. Spørsmål jeg er spesielt interessert i å undersøke omhandler barns erfaringer i overgangen.

Jeg begynte mitt ph.d-prosjekt i september 2012 og er nå i gang med intervjuer av pedagogiske ledere i barnehagen. Fra april til september 2013 vil jeg gjøre feltarbeid med barn. De siste 5 årene har mine arbeidsoppgaver vært knyttet til undervisning på førskolelærerutdanningen og oppdrag i regi av barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold. Jeg ser deltakelse i NAFOL’s forskerskole som viktig ettersom det kan støtte mitt videre arbeid og bidra til at forskningen blir praksisnær og profesjonsrettet.

Sammendrag (doc-fil)

Top