Forskerprofil: Hein Lindquist

Hein Lindquist. Foto.Jeg er utdannet cand.paed.spec fra Universitetet i Oslo.  I min hovedfagsoppgave gjennomførte jeg et kvasieksperimentelt studie hvor jeg sammenliknet barn med norsk som andrespråk med barn som førstespråk i rollepreget lek. Studien ble fulgt opp med et innovasjonsprosjekt i en barnehage.  Etter endt førskolelærerutdanning arbeidet jeg i mange år som avdelingsleder og styrer i barnehage. Siden 1999 har jeg arbeidet høyere utdanning. Jeg er tilsatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er nå ph.d.-kandidat ved deres doktorgradsprogram.

Mitt doktorgradsprosjekt har arbeidstittelen «Raising Children Multilingually».  Jeg skal søke å finne ny kunnskap om små barns (toddleres) språkbruk og språklige oppvekstforhold hjemme og i barnehagen. Studien er særlig relevant da andelen små barn i barnehagen har økt kraftig de siste årene, og det har så langt vært få studier som har sett på flerspråklig oppvekst. Studien vil være en kasusstudie av fem/seks barn fra flerspråklige familier og hvor jeg vil følge barn og familien gjennom det første året i barnehagen.

Top