Forskerprofil: Gunn Irene Heggvold

«Pedagogiske ledere som mellomledere i barnehagen»

Gunn Irene HeggvoldGunn Irene Heggvold har tidligere undervist i pedagogikk ved pedagogisk institutt/NTNU, og er i dag ansatt på Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er særlig opptatt av tema som ledelse, relasjonsutvikling, kommunikasjon og samhandling.

Forskningsprosjektet er en del av et større NFR- prosjekt med tittel «Ledelse for læring: utfordringer for barnehager i Norge», og hennes doktorgradsprosjekt retter oppmerksomheten mot pedagogiske ledere som mellomledere. Hensikten er å få kunnskap om pedagogiske lederes forståelser og erfaringer med ledelsesprosesser tilknyttet mellomlederrollen i barnehagen, og denne rollen i forhold til voksnes læring. Prosjektet vil ha en kvalitativ tilnærming og datainnsamlingen vil gjennomføres i tre samarbeidskommuner som er tilknyttet NFR- prosjektet.

Heggvold er ansatt i pedagogikk- seksjonen ved DMMH siden 2007. Her har hun undervist i ulike emner på bachelorutdanningen, samt hatt veiledning og praksisoppfølging av studenter. Hun har selv grunnutdanning som førskolelærer fra DMMH, og har arbeidet som pedagogisk leder og styrerassistent i ulike barnehager. I 2003 tok hun hovedfag i førskolepedagogikk og tittelen på avhandlingen var «Relasjonsutvikling i barnehagen».

Sammendrag (docx-fil)

Top